Pedagogika z modułem wsparcie dziecka i rodziny

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia magisterskie trwają 2 lata

Nowy moduł na kierunku pedagogika od roku 2022/2023

Absolwent kierunku pedagogika z modułem wsparcie dziecka i rodziny dysponuje specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami oraz prezentuje postawy, które niezbędne są do pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz podejmowania innych działań pomocowych na rzecz dziecka (do 18. roku życia) i rodziny w środowiskach rodzinnych i pozarodzinnych we współpracy z rodzicami, opiekunami, wychowawcami, nauczycielami i społecznością lokalną. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania działań o charakterze interwencyjnym i wsparcia społecznego na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych w rodzinie i poza nią, z uwzględnieniem tych wynikających z aktualnych wyzwań i kryzysów w kraju i na świecie (np. pandemia, konflikty zbrojne, migracje społeczeństw).

Potencjalne miejsca pracy:

 • placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze/świetlice, kluby, ogniska wychowawcze; świetlice środowiskowe; pracy podwórkowej) jako wychowawca/pedagog;\
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne, interwencyjne, rodzinne, hostele jako wychowawca/pedagog;
 • instytucje i placówki pomocy społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki wsparcia, hospicja, wioski dziecięce jako wychowawca/opiekun/asystent rodziny/koordynator pieczy zastępczej/pedagog);
 • placówki wychowania pozaszkolnego jako wychowawca (oprócz placówek wymagających innego, lub dodatkowego wykształcenia);
 • jednostki samorządu terytorialnego jako pełnomocnik ds. dziecka, rodzin.

Dodatkowo absolwent, który posiada przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575) nabyte na pierwszym stopniu kształcenia wyższego ma uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach pedagoga/wychowawcy w instytucjach i placówkach oświatowych, na których wymagane jest wykształcenie wyższe pedagogiczne (poza stanowiskami w tych instytucjach i placówkach, gdzie wymagane jest inne dodatkowe wykształcenie).

Zasady rekrutacji

Studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna i kierunków pokrewnych wyżej wymienionym.

Wybór jednego z powyższych modułów kształcenia następuje do połowy grudnia pierwszego roku studiów w danym roku akademickim. Dany moduł zajęć może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo ostatecznego zapisu studenta na dany moduł zajęć (z oferty powyżej) przysługuje tym osobom, które podczas rekrutacji zadeklarowali jego wstępny wybór.

Wybór modułu na kierunku pedagogika

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.

Lista przedmiotów 2022/2023

Semestr I

 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Ogólna pedagogika nauk z elementami logiki
 • Antropologia kulturowa
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii

Semestr II

 • Pedagogika ogólna
 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Jakościowe badania pedagogiczne
 • Ilościowe badania pedagogiczne
 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy
 • Komunikacja w rodzinie
 • Współpraca rodziny z instytucjami pomocowymi i organizacjami pozarządowymi

Semestr III

 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy specjalistyczny
 • Współczesne nurty pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami w rozwoju
 • Diagnoza warunków rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym
 • Rozwijanie kompetencji wychowawczych
 • Inicjowanie i prowadzenie zajęć w grupach dziecięcych i młodzieżowych
 • Podstawy psychologii klinicznej

Semestr IV

 • Seminarium magisterskie
 • Zagadnienia prawne z elementami etyki w pracy z dzieckiem i rodziną
 • Warsztat pracy z ofiarą i sprawcą przemocy
 • Metodyka pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Wsparcie dziecka i rodziny ze środowiska wielokulturowego
 • Wspieranie rozwoju dziecka w kontakcie indywidualnym

Pedagogika z modułem wsparcie dziecka i rodziny