Pedagogika z modułem pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Praca z dzieckiem? Wdzięczna i potrzebna

Praca z małymi dziećmi jest działaniem opartym na misji. Praca w przedszkolu i w klasach 1-3 wymaga nie tylko wyobraźni, cierpliwości, wrażliwości, ale także umiejętności diagnozowania właściwości rozwoju dziecka (w tym odkrywania talentów). Te wszystkie umiejętności pomoże rozwinąć specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Nasi studenci poznają filozofię dzieciństwa tak, aby łatwiej było im zrozumieć swoich podopiecznych, nauczą się konstruować programy edukacyjnie zgodne z aktualnymi trendami, a także poznają zasady etyki pracy pedagoga. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice z modułem pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na UKW

Absolwenci, którzy na studiach I stopnia uzyskali pełne kwalifikacje nauczycielskie  w toku studiów magisterskich uzyskują pełne kwalifikacje i kompetencje konieczne do rozpoczęcia kariery zawodowej w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwenci mogą zatem pracować na stanowisku nauczyciela w przedszkolach (publicznych, niepublicznych), w przedszkolach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi, a także w innych formach wychowania przedszkolnego. Mają też możliwość założyć własne przedszkole po spełnieniu warunków przewidzianych obowiązującym prawem. Absolwenci mogą również pracować na stanowisku nauczyciela klas I-III w szkołach podstawowych (publicznych i niepublicznych).

Warto studiować pedagogikę z modułem pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: inped@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 • Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika wczesnoszkolna; kierunku pedagogika o specjalności: kształcenie zintegrowane, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe, edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, pedagogika przedszkolna, wychowanie przedszkolne i kierunków pokrewnych wyżej wymienionym.

Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje do połowy grudnia danego roku akademickiego. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Studenci kierunku pedagogika na studiach II stopnia wszystkich specjalności* nie posiadający przygotowania pedagogicznego będą mieli możliwość uzyskania tego przygotowania zgodnie z §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego.

*nie dotyczy specjalności ogólnopedagogicznej, w ramach której studenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne


Lista przedmiotów 2020/2021

Wybrane przedmioty kształcenia kierunkowego:

 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki
 • Antropologia kulturowa
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii
 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy
 • Język obcy specjalistyczny
 • oraz przedmioty kształcenia specjalizacyjnego (związane z wybranym modułem kształcenia)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna