Potencjalne miejsca pracy:

 • pedagog w przedszkolu,
 • nauczyciel-wychowawca/pedagog/socjoterapeuta w szkole ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowa szkoła I i II stopnia),
 • nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej w szkole ponadpodstawowej,
 • nauczyciela-pedagog/socjoterapeuta w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradniach specjalistycznych,
 • nauczyciel-pedagog/socjoterapeuta w placówkach oświatowo-wychowawczych (placówki wychowania pozaszkolnego: pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki specjalistyczne; szkolne schroniska młodzieżowe – całoroczne i sezonowe),
 • nauczyciel-wychowawca w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • nauczyciel-pedagog/socjoterapeuta - młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • wychowawca/socjoterapeuta w placówkach wsparcia dziennego,
 • wychowawca/socjoterapeuta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • opiekun dziecięcy w placówce wsparcia dziennego, w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • asystent rodziny,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • pełnomocnik/koordynator w jednostkach samorządowych ds. rozwiązywania różnych problemów społecznych np. uzależnień.

Warto studiować pedagogikę opiekuńczą z profilaktyką uzależnień i socjoterapią na UKW!

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: inped@ukw.edu.pl


 

Podstawowe zasady:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych nabyciem kwalifikacji zawodowych do pracy o charakterze opiekuńczym, wychowawczym i profilaktycznym z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i dają możliwość rozwijania umiejętności w ramach zajęć warsztatowych i treningowych oraz szerokiej oferty praktyk.

Przyjęcie kandydatów na II rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów:

1. na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią – profil praktyczny, bądź kierunków pedagogika o zbliżonych efektach kierunkowych,

2. średniej ocen z toku studiów potwierdzonej przez BOS danej uczelni,

3. liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególne predyspozycje do studiowania na tym kierunku to jest: 

 • projektu postępowania w wylosowanej sytuacji (case study)
 • motywacji do studiowania,
 • posiadanych hobby i zainteresowań,
 • prezentacji siebie.

Za rozmowę można uzyskać maksymalnie 45 punktów. Rozmowa jest zaliczona, jeżeli kandydat otrzyma za nią min. 20 pkt. Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej lub nieuzyskanie wymaganej liczby punktów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, pedagogika, pedagogika opiekuńcza, pedagogika z profilaktyką, pedagogika resocjalizacyjna, psychologia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu z §2, pkt. 2 Rozporządzenia MEN z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r. poz. 1575 z późn. zmianami) potwierdzone przez dziekanat macierzystej uczelni. Brak powyższego dokumentu, potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne, skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.


 • Współczesne formy pomocy rodzinie zagrożonej
 • Filozoficzne aspekty edukacji (e-learning)
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wybrane konteksty pedagogiki specjalnej
 • Etyczne i prawne aspekty pracy pedagoga z młodzieżą i dorosłymi (e-learning)
 • Młodzież i młodzi dorośli we współczesnym świecie
 • Neuropsycholgiczne podstawy wspomagania rozwoju młodzieży i młodych dorosłych
 • Biopsychospołeczne uwarunkowania rozwoju i zachowań ryzykownych młodzieży i młodych dorosłych
 • Interwencja kryzysowa
 • Badania pedagogiczne w strategii jakościowej i analiza danych
 • Trening intrapsychiczny
 • Warsztat rozwoju kreatywności i krytycznego myślenia
 • Warsztat rozwijania uważności
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Metodyka pracy pedagoga w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Teoria i metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z młodzieżą i młodymi dorosłymi w placówkach edukacyjnych
 • Poradnictwo i doradztwo zawodowe dla młodzieży
 • Coaching w pracy pedagoga
 • Teoria i metodyka pracy profilaktycznej z młodzieżą i młodymi dorosłymi
 • Teoria i metodyka pracy socjoterapeutycznej z młodzieżą
 • Język obcy
 • Język obcy specjalistyczny
 • Seminarium magisterskie
 • Przedmioty do wyboru:
  • Teoria i metodyka interwencji profilaktycznych wśród młodzieży z grup ryzyka/Metody indywidualnej i środowiskowej pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym
  • Terapia zaburzeń związanych z substancjami psychoaktywnymi dla młodzieży i dorosłych /Terapia zaburzeń behawioralnych dla młodzieży i dorosłych (e-learning)
  • Teoria i metodyka rozwiązywania konfliktów/ Trening zastępowania agresji
  • Praktyka zawodowa
  • Praktyka w placówkach pozaoświatowych