* Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNISW

Studia drugiego stopnia na kierunku Matematyka w edukacji adresowane są do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunkach Matematyka w edukacji, Matematyka lub kierunkach pokrewnych.
Studia stanowią kontynuację cyklu kształcenia nauczycieli matematyki poprzez uzupełnienie przygotowania merytorycznego o przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne wraz z praktyką psychologiczno-pedagogiczną oraz przygotowanie dydaktyczne wraz z praktyką przedmiotowo-metodyczną.
Innowacyjność kierunku umożliwia studentowi zdobycie szeregu dodatkowych praktycznych umiejętności wzbogacających warsztat pracy nowoczesnego nauczyciela matematyki, które realizowane są w ramach modułów: Warsztaty popularyzacji matematyki w szkole ponadpodstawowej, Metody rozwiązywania zadań konkursowych w szkole ponadpodstawowej, Ocenianie i egzaminowanie z matematyki,Tutoring, Metody dowodzenia w matematyce, Matematyka w programie IB, Edukacja włączająca na lekcjach matematyki i innych.

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności pozwalających na personalizację prowadzonego procesu kształcenia, w tym na pracę z uczniami o specyficznych wymaganiach edukacyjnych i uczniami szczególnie uzdolnionymi. Kształtują nauczyciela-tutora wyposażonego w kompetencje efektywnej komunikacji, w tym oceniania formującego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po Matematyce w edukacji na UKW?

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Matematyka w edukacji możesz podjąć pracę jako nauczyciel matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów oraz placówkach edukacyjnych.
Absolwent jest także gotów do podjęcia pracy w firmach, w których realizacja zadań zawodowych wymaga precyzji matematycznego myślenia.

Jaką ścieżkę rozwoju możesz wybrać po studiach drugiego stopnia na kierunku Matematyka w edukacji?

Możesz kontynuować naukę w szkole doktorskiej (dyscyplina matematyka). Jeżeli chcesz doskonalić swoje kompetencje zawodowe, to możesz skorzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych będących formą kontynuacji edukacji wyższej.

Warto studiować matematykę w edukacji na UKW!

Jednostka prowadząca:

Instytut Matematyki
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
85-090 Bydgoszcz
tel. +48 52 321 6166
email: imath@ukw.edu.pl

Absolwenci studiów wyższych kierunków Matematyka w edukacji, Matematyka.

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona stosownym zaświadczeniem wydanym przez macierzystą uczelnię.

Absolwenci studiów wyższych kierunków pokrewnych.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego z zakresu przedmiotów podstawowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku matematyka, w szczególności z przygotowania merytorycznego do nauczania matematyki. Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.


Do egzaminu wstępnego mogą również przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunkach Matematyka w edukacji, Matematyka, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie.

Wykaz przedmiotów
Student może zgodnie ze swoimi zainteresowaniami budować swój plan studiów poprzez realizację modułów do wyboru, które zostają uruchamiane po osiągnięciu wymaganej liczby zapisanych studentów. Studia realizowane są z uwzględnieniem nowoczesnych form edukacji, w tym z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (w wykazie przedmiotów oznaczone symbolem (e)).

Semestr I
Algebra abstrakcyjna
Analiza zespolona
Wstęp do teorii gier
Matematyka szkoły ponadpodstawowej cz.1
Wprowadzenie do pedagogiki
Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Psychologia ogólna z elementami psychologii kształcenia
Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Komputerowe wspomaganie edukacji
 
Semestr II
Dydaktyka matematyki szkoły podstawowej
Metody dowodzenia w matematyce szkolnej
Matematyka szkoły ponadpodstawowej cz.2
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Pedagogika specjalna z elementami edukacji włączającej
Doradztwo zawodowe w edukacji
Przepisy prawa oświatowego
Seminarium magisterskie
Język obcy
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
Moduły do wyboru: Geometria euklidesowa /Topologia (e)

Semestr III
Dydaktyka matematyki szkoły ponadpodstawowej
Warsztaty popularyzacji matematyki w szkole ponadpodstawowej
Metodologia badań dydaktycznych
Edukacja włączająca na lekcjach matematyki
Psychologia społeczna
Seminarium magisterskie
Język obcy specjalistyczny
Tutoring
Praktyka przedmiotowo-metodyczna szkoły podstawowej
Moduły do wyboru: Równania różniczkowe cząstkowe / Teoria miary i całki (e)
 
Semestr IV
Metodyka rozwiązywania zadań konkursowych w szkole ponadpodstawowej
Matematyka w programie IB
Ocenianie i egzaminowanie z matematyki
Wybrane zastosowania matematyki
Warsztaty rozwiązywania zadań maturalnych
Seminarium magisterskie
Filozofia matematyki (e)
Praktyka przedmiotowo-metodyczna szkoły ponadpodstawowej
Moduły do wyboru: Funkcje rzeczywiste / Teoria Galois (e)