Pedagogika z modułem logopedia

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Logopeda – specjalista zawsze poszukiwany

Kiedy w kinach ukazał się film „Jak zostać królem”, pokazujący problemy z wymową monarchy Jerzego VI, wiele osób uświadomiło sobie, że ze swoimi wadami wymowy można walczyć. Praca nad poprawną komunikacją werbalną jest właśnie zadaniem absolwentów logopedii. Jest to specjalność adresowana do osób, które lubią pracę z dziećmi, ale również z dorosłymi, a przede wszystkim – chcą pomagać innym. Studia logopedii skupiają się na wykształceniu umiejętności takich jak diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, jej usprawnianie, przeciwdziałanie trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowe komunikowanie się. Kierunek ten kładzie duży nacisk na wymiar praktyczny, bo to on jest głównym aspektem pracy logopedy.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice z modułem logopedia na UKW?

Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę w placówkach takich jak:

 • zespoły wczesnego wspomagania rozwoju i ośrodki wczesnej interwencji,
 • zakłady i placówki opiekuńczo-terapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze (żłobki, placówki pieczy zastępczej, świetlice środowiskowe terapeutyczne),
 • prywatne gabinety logopedyczne (świadczące usługi diagnozowania oraz prowadzenia terapii mowy).

Absolwent może pełnić funkcję organizatora, wykładowcy i edukatora w różnych formach kształcenia, podnoszącego kompetencje komunikacyjne dzieci, młodzieży i ich rodziców. Dodatkowo, po przeszkoleniu pedagoczniym, może podjąć pracę we wszystkich rodzajach przedszkoli i szkół podstawowych (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) oraz publicznych i prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Warto studiować pedagogikęz modułem logopedia na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: inped@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady: 

 • O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez dziekanat macierzystej uczelni.
 • Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków lub specjalności logopedia. 


Wybór modułu na kierunku pedagogika

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.


Lista przedmiotów 2020/2021

Wybrane przedmioty kształcenia kierunkowego:

 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki
 • Antropologia kulturowa
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii
 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy
 • Język obcy specjalistyczny
 • oraz przedmioty kształcenia specjalizacyjnego (związane z wybranym modułem kształcenia)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem logopedia