Zostań specjalistą od nowoczesnych materiałów i technologii

Inżynieria Materiałowa to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy łącząca w różnym stopniu wiedzę z takich przedmiotów jak: chemia, fizyka, mechanika, informatyka, konstrukcja i budowa maszyn, elektrotechnika i nawet biologia. Dzisiaj, w szybko zmieniającym się świecie, w którym obserwujemy dynamiczny rozwój gospodarki, od pracowników wymaga się wiedzy interdyscyplinarnej. Taka właśnie wiedza umożliwia człowiekowi błyskawiczną adaptację do zmieniających się reguł i wymogów rynkowych. 

Kierunek ten jest skierowany do osób, które pasjonują się odkrywaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz szeroko pojętą mechaniką. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskają zawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych inżynierskich materiałów polimerowych i kompozytowych, metalowych oraz ceramicznych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i stypendia przyznane pracownikom Katedry Inżynierii Materiałowej oraz uzyskane granty badawcze. Ich wiedza i kompetencje stanowią gwarancję profesjonalnego przygotowania studentów do sprostania potrzebom nowoczesnej gospodarki rynkowej, zwłaszcza w obszarze produkcji i przetwórstwa materiałów inżynierskich.

Studia na UKW to jedyne studia II stopnia z Inżynierii Materiałowej w naszym regionie.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii materiałowej na UKW

Absolwent studiów magisterskich kierunku inżynieria materiałowa przygotowany jest do pracy: w zakładach przemysłowych, instytucjach edukacyjnych, ośrodkach naukowo-badawczych.
Jakość, estetyka i niezawodność wszystkich przedmiotów oraz urządzeń, jakimi posługuje się każdy z nas, zależą od rodzaju i jakości zastosowanych materiałów. Nowoczesne materiały decydują o jakości naszego życia, a specjaliści z tej dziedziny będą zawsze potrzebni.

Dzięki znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z tego zakresu, absolwenci mogą podejmować zatrudnienie w firmach międzynarodowych.

Warto studiować inżynierię materiałową na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Jednostka prowadząca:
Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 331
e-mail: insttech@ukw.edu.pl

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku inżynieria materiałowa oraz kierunków pokrewnych tj.: materiałoznawstwo, inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, inżynieria techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, technologia procesów chemicznych.

 

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż inżynieria materiałowa. 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów inżynierskich kierunku inżynieria materiałowa).
Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Zadania egzaminacyjne dla  absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż inżynieria materiałowa. 

Fizykochemiczne podstawy budowy i klasyfikacji polimerów

 • Główne zalety i wady materiałów polimerowych w stosunku do metali i materiałów ceramicznych.
 • Wyjaśnić pojęcia: monomer, polimer, oligomer i homopolimeryzacja.
 • Wyjaśnić pojęcie „średni ciężar cząsteczkowy polimeru" i wskazać, czym się ono różni od pojęcia „ciężar cząsteczkowy związku chemicznego".
 • Procesy polimeryzacji addycyjnej i kondensacyjnej.
 • Struktura nadcząsteczkowa polimerów  (rodzaje oraz właściwości).
 • Główne cele stosowania i podstawowe rodzaje składników dodatkowych występujących w tworzywach polimerowych.
 • Podstawowe stany fizyczne polimerów.
 • Główne rodzaje klasyfikacji polimerów.
 • Podział polimerów według ich właściwości cieplno-przetwórczych.
 • Właściwości najważniejszych tworzyw powszechnego zastosowania, takich jak:
 • polietylen, polipropylen, poli (chlorek winylu), polistyren, poli (tereftalanu etylenu), poli (metakrylan metylu), poliwęglan, polilaktyd, polikaprolakton.

Budowa oraz właściwości materiałów ceramicznych i kompozytów

 • Definicję materiałów ceramicznych oraz ich ogólna charakterystykę.
 • Właściwości materiałów ceramicznych.
 • Strukturę krzemionki topionej oraz szkła kwarcowego.
 • Właściwości cieplne materiałów ceramicznych (temperatura topnienia, pojemność cieplna, przewodność cieplna, współczynnik rozszerzalności cieplnej).
 • Właściwości mechaniczne materiałów ceramicznych (wytrzymałość na rozciąganie, twardość, udarność, ścieralność).
 • Właściwości elektryczne materiałów ceramicznych (izolatory, półprzewodniki, nadprzewodniki).
 • Ceramiczne materiały piezoelektryczne.
 • Kompozyty oraz ich ogólna charakterystyka.
 • Rodzaje napełniaczy ceramicznych (włókniste, proszkowe, nanonapełniacze), stosowanych w kompozytach o osnowie polimerowej.
 • Celowość wytwarzania kompozytów ze względu na ich właściwości konstrukcyjne.

Budowa oraz właściwości metali

 • Rodzaje defektów sieci krystalicznej metali oraz ich wpływ na wytrzymałość mechaniczną.
 • Cele stosowania obróbki cieplnej stali.
 • Obróbka cieplno-chemiczna stali.
 • Cele stosowania stopów metali.

I semestr

 1. Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
 2. Elementy fizyki ciała stałego i struktury materiałów polimerowych
 3. Chemia ciała stałego
 4. Kształtowanie własności materiałów inżynierskich
 5. Zaawansowane metody badania materiałów
 6. Projektowanie i wytwarzanie materiałów inżynierskich
 7. Projekt przejściowy
 8. Praca przejściowa
 9. Laboratorium specjalnościowe
 10. Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
 11. Przedmiot społeczny

II semestr

 1. Język obcy

Moduł A

 1. Struktura i modyfikacja powierzchni
 2. Powłoki i ich wytwarzanie
 3. Materiały i procesy polimerowe
 4. Inżynieria powierzchni materiałów polimerowych
 5. Wykład monograficzny
 6. Seminarium magisterskie
 7. Pracownia magisterska

Moduł B

 1. Technologie modyfikacji powierzchni materiałów inżynierskich
 2. Powłoki specjalnego przeznaczenia
 3. Technologia powłok ochronnych
 4. Materiałoznawstwo
 5. Wykład monograficzny
 6. Seminarium magisterskie
 7. Pracownia magisterska

III semestr

 1. Język obcy specjalistyczny
 2. Przedmiot humanistyczny

Moduł A

 1. Obróbka cieplno-chemiczna
 2. Metody badania powłok
 3. Wykład monograficzny
 4. Biomateriały
 5. Projektowanie z wykorzystaniem metody elementów skończonych
 6. Seminarium magisterskie
 7. Pracownia magisterska

Moduł B

 1. Zaawansowane procesy wytwarzania powłok
 2. Techniki badań i oceny powłok ochronnych
 3. Wykład monograficzny
 4. Nowoczesne materiały inżynierskie
 5. Metoda elementów skończonych
 6. Seminarium magisterskie
 7. Pracownia magisterska