W ramach zajęć studiujący doskonalą umiejętność tworzenia, analizy,  interpretacji i tłumaczenia różnego rodzaju tekstów oraz stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto nabywają lub rozwijają szerokie kompetencje społeczne, umożliwiające im właściwe funkcjonowanie w różnych środowiskach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy. Studia II stopnia przygotowują także do napisania pracy magisterskiej z wybranej dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia dalsze kształcenie na studiach III stopnia.

W trakcie studiów – w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych – studiujący mają możliwość wyboru części zajęć, mogą uczestniczyć w programie mobilności studenckiej MOST lub europejskim programie wymiany studentów ERASMUS+.

Wybrane przedmioty:

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa; moduły zajęć do wyboru: moduł kulturowy, tłumaczeniowy, socjolingwistyczny i literacki; socjologia kultury; projekt multimedialny.

Praca po studiach:

Rynek pracy potrzebuje kompetentnych filologów ze znajomością języków obcych. Dzięki umiejętności efektywnego komunikowania oraz wykorzystywania nowych mediów i narzędzi cyfrowych absolwentki i absolwenci germanistyki znajdują zatrudnienie  m.in. w firmach z branży IT oraz świadczących usługi tłumaczeniowe i marketingowe. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy także w branży turystycznej, w handlu zagranicznym, w instytucjach kulturalnych i medialnych lub w strukturach międzynarodowych.

10 powodów, dla których warto studiować germanistykę na UKW w Bydgoszczy 

 1.  Po studiach znajdziesz pracę – absolwentki i absolwenci bydgoskiej germanistyki są poszukiwani przez pracodawców!
 2. Uzyskasz umiejętności językowe na najwyższym poziomie oraz wiedzę o kulturze, literaturze i języku, które wykorzystasz w życiu zawodowym i prywatnym.
 3. Pogłębisz znajomość drugiego języka obcego i nauczysz się wykorzystywać nowe technologie – to ważne atuty w konkurowaniu o dobre miejsce pracy.
 4. Zdobędziesz umiejętność tworzenia, opracowywania i interpretowania różnych rodzajów tekstów oraz krytycznej refleksji nad nimi – kompetencję kluczową dla efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie wiedzy i informacji.
 5. Wiedzę i umiejętności uzyskasz w oparciu o nowoczesne programy studiów, które systematycznie uaktualniamy.
 6. Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Polski i Niemiec odbywają się w małych grupach wykładowych i seminaryjnych.
 7. Uzyskasz tzw. kompetencje miękkie (np. umiejętność efektywnej komunikacji, samodzielność, kreatywność, zdolność do określania priorytetów i pracy w zespole), które pożądane są przez pracodawców.
 8. Część studiów możesz zrealizować w ramach europejskiego programu Erasmus+ na uniwersytetach zagranicznych,  m.in. w Bayreuth, Greifswaldzie, Moguncji, Münster, Ratyzbonie i Würzburgu.
 9. Masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań (działalność w Kole Naukowym Studentów Germanistyki), poznawania krajów niemieckojęzycznych (wyjazdy studyjne do Niemiec) i prowadzenia konwersacji w atmosferze nieformalnej (spotkania „Stammtisch” w języku niemieckim).
 10. Bydgoszcz! Miasto ludzi młodych z wyobraźnią i fantazją, które szybko się rozwija i oferuje coraz lepsze możliwości.

Warto studiować germanistykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa

Kierunek Germanistyka
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G • 85-064 Bydgoszcz
Tel.52 341 92 12
E-mail: sylwia.ogrodnik@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

1)  Na  studia  przyjmowani  będą  absolwenci  studiów  wyższych  kierunku  germanistyka  oraz kierunków  i  specjalności  pokrewnych,  posiadający  umiejętności  językowe  w  zakresie  języka niemieckiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

O  przyjęciu  decydować  będzie  w  pierwszej  kolejności  ocena  na  dyplomie  ukończenia  studiów wyższych,  w  drugiej  kolejności  średnia  ocen  z  toku  studiów  potwierdzona  przez  dziekanat macierzystej uczelni.

2)  Na  studia  przyjmowani  będą  absolwenci  studiów  wyższych  kierunków  i  specjalności  innych niż wymienione w pkt 1.

Przyjęcie  kandydatów  na  I  rok  studiów  odbywać  się  będzie  na  podstawie  wyniku  egzaminu pisemnego z zakresu modułów przewidzianych planem studiów I stopnia kierunku germanistyka.

Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

Lista przedmiotów 2023/24 – studia stacjonarne

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego (sem. 1, 2, 3)
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa (sem. 1)
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (sem. 1)
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa (sem. 1)
 • Stylistyka języka polskiego w pracy germanisty (sem.1)
 • Socjologia kultury (sem. 3)
 • Projekt multimedialny (sem. 2)
 • Wykład specjalizacyjny (sem. 1)
 • Seminarium magisterskie (sem. 1, 2, 3, 4)
 • Język obcy (sem. 2)

Moduł: Kulturowy

 • Retoryka (sem. 2 lub 3 lub 4)
 • Tekst i obraz (sem. 2 lub 3 lub 4)
 • Transfer kulturowy (sem. 2 lub 3 lub 4)

Moduł: Tłumaczeniowy

 • Teorie przekładu (sem. 2 lub 3 lub 4)
 • Narzędzia CAT w pracy tłumacza(sem. 2 lub 3 lub 4)
 • Przekład tekstów specjalistycznych (sem. 2 lub 3 lub 4)

Moduł: Socjolingwistyczny

 • Język w mediach (sem. 2 lub 3 lub 4)
 • Socjolingwistyka (sem. 2 lub 3 lub 4)
 • Języki specjalistyczne (sem. 2 lub 3 lub 4)

Moduł: Literacki

 • Interpretacja tekstu literackiego (sem. 2 lub 3 lub 4)
 • Przekład tekstu literackiego (sem. 2 lub 3 lub 4)
 • Przekład intersemiotyczny (sem. 2 lub 3 lub 4 

Lista przedmiotów 2023/24 – studia niestacjonarne

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego (rok 1, 2)
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa (rok 1)
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (rok 1)
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa (rok 1)
 • Stylistyka języka polskiego w pracy germanisty (rok 1)
 • Socjologia kultury (rok 2)
 • Projekt multimedialny (rok 1)
 • Wykład specjalizacyjny (rok 1)
 • Seminarium magisterskie (rok 1, 2)
 • Język obcy (rok 1)

Moduł: Kulturowy

 • Retoryka (rok 1 lub 2)
 • Tekst i obraz (rok 1 lub 2)
 • Transfer kulturowy (rok 1 lub 2)

Moduł: Tłumaczeniowy

 • Teorie przekładu (rok 1 lub 2)
 • Narzędzia CAT w pracy tłumacza (rok 1 lub 2)
 • Przekład tekstów specjalistycznych (rok 1 lub 2) 

Moduł: Socjolingwistyczny

 • Język w mediach (rok 1 lub 2)
 • Socjolingwistyka (rok 1 lub 2)
 • Języki specjalistyczne (rok 1 lub 2)

Moduł: Literacki

 • Interpretacja tekstu literackiego (rok 1 lub 2)
 • Przekład tekstu literackiego (rok 1 lub 2)
 • Przekład intersemiotyczny (rok 1 lub 2)