Germanistyka

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

poziom studiów studia II stopnia
forma studiów studia stacjonarne (nieodpłatne)
studia niestacjonarne (odpłatne)
profil kształcenia ogólnoakademicki
czas trwania  2 lata (4 semestry)
tytuł zawodowy magister

 

Studia II stopnia umożliwiają pogłębianie kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie języka niemieckiego (osiągnięcie biegłości językowej na poziomie C2) i drugiego języka obcego (osiągnięcie biegłości językowej na poziomie B2+). W ramach zajęć studiujący doskonalą umiejętność tworzenia, analizy,  interpretacji i tłumaczenia różnego rodzaju tekstów oraz stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto nabywają lub rozwijają szerokie kompetencje społeczne, umożliwiające im właściwe funkcjonowanie w różnych środowiskach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy. Studia II stopnia przygotowują także do napisania pracy magisterskiej z wybranej dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia dalsze kształcenie na studiach III stopnia.

W trakcie studiów – w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych – studiujący mają możliwość wyboru części zajęć, mogą uczestniczyć w programie mobilności studenckiej MOST lub europejskim programie wymiany studentów ERASMUS+.

Wybrane przedmioty:

wybrane zagadnienia z językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa; moduły zajęć do wyboru: moduł kulturowy, tłumaczeniowy, socjolingwistyczny i literacki; socjologia kultury; projekt multimedialny.

Praca po studiach:

Rynek pracy potrzebuje kompetentnych filologów ze znajomością języków obcych. Dzięki umiejętności efektywnego komunikowania oraz wykorzystywania nowych mediów i narzędzi cyfrowych absolwentki i absolwenci germanistyki są poszukiwani w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (np. PR, marketing). Znajdują zatrudnienie m.in. w renomowanych firmach z branży IT oraz świadczących usługi tłumaczeniowe i marketingowe. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy także w firmach konsultingowych, turystyce i handlu, instytucjach kulturalnych i medialnych, w organizacjach międzynarodowych i w dyplomacji. Po ukończeniu (dodatkowego) modułu nauczycielskiego możliwa jest także praca w szkolnictwie. 

10 powodów, dla których warto studiować germanistykę na UKW w Bydgoszczy 

 1.  Po studiach znajdziesz pracę – absolwentki i absolwenci bydgoskiej germanistyki są poszukiwani przez pracodawców!
 2. Uzyskasz umiejętności językowe na najwyższym poziomie oraz wiedzę o kulturze, literaturze i języku, które wykorzystasz w życiu zawodowym i prywatnym.
 3. Pogłębisz znajomość drugiego języka obcego i nauczysz się wykorzystywać nowe technologie – to ważne atuty w konkurowaniu o dobre miejsce pracy.
 4. Zdobędziesz umiejętność tworzenia, opracowywania i interpretowania różnych rodzajów tekstów oraz krytycznej refleksji nad nimi – kompetencję kluczową dla efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie wiedzy i informacji.
 5. Wiedzę i umiejętności uzyskasz w oparciu o nowoczesne programy studiów, które systematycznie uaktualniamy.
 6. Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Polski i Niemiec odbywają się w małych grupach wykładowych i seminaryjnych.
 7. Uzyskasz tzw. kompetencje miękkie (np. umiejętność efektywnej komunikacji, samodzielność, kreatywność, zdolność do określania priorytetów i pracy w zespole), które pożądane są przez pracodawców.
 8. Część studiów możesz zrealizować w ramach europejskiego programu Erasmus+ na uniwersytetach zagranicznych,  m.in. w Bayreuth, Greifswaldzie, Moguncji, Münster, Ratyzbonie i Würzburgu.
 9. Masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań (działalność w Kole Naukowym Studentów Germanistyki), poznawania krajów niemieckojęzycznych (wyjazdy studyjne do Niemiec) i prowadzenia konwersacji w atmosferze nieformalnej (spotkania „Stammtisch” w języku niemieckim).
 10. Bydgoszcz! Miasto ludzi młodych z wyobraźnią i fantazją, które szybko się rozwija i oferuje coraz lepsze możliwości.

Warto studiować germanistykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Językoznawstwa
ul. Jagiellońska 11 85-067 Bydgoszcz
ul. Grabowa 2 85-601 Bydgoszcz
tel. 52 321 31 81
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

 1. Na studia II stopnia przyjmowani będą absolwentki i absolwenci studiów I stopnia następujących kierunków: germanistyka, filologia germańska, filologia niemiecka oraz lingwistyka stosowana z językiem niemieckim, posiadający umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2.  Na studia mogą zostać przyjęci także absolwenci studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione w pkt. 1. Podstawą przyjęcia będzie pozytywny wynik egzaminu weryfikującego poziom osiągnięcia efektów uczenia się zakładanych dla kierunku germanistyka – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, czyli osiągnięcie minimum 30 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 50. 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom germanistyki:

Germanistyka