Geografia

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Studiuj, zwiedzaj, poznawaj, zarabiaj

Nie od dziś wiadomo, że geografia poszerza horyzonty! Więc jeśli chcesz postrzegać otaczające środowisko inaczej niż inni, nie pozostaje nic innego jak wybór tego kierunku.

Masz podstawową wiedzę z geografii i zastanawiasz się, co zrobić z nią dalej? Kontynuuj naukę i uzyskaj tytuł magistra geografii. Nasza oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych kierunku: geografia, ochrona środowiska, geologia, geoinformacja, geomonitoring, rewitalizacja dróg wodnych, zarządzanie kryzysowe w środowisku, zarządzanie zasobami przyrody, turystyka i rekreacja. Szansę studiowania mają także absolwenci innych kierunków pokrewnych!

Wyjazdy studialne po Polsce jak i za granicę, pozwalają studentom geografii podziwiać różne regiony pod kątem przyrodniczym oraz kulturowym. Bardzo często są one organizowane przez pracowników Instytutu Geografii, jak również przez członków Studenckiego Koła Naukowego „GEOSFERA”.

Należy dodać, iż każdy student geografii ma możliwość przynależności do koła naukowego, które funkcjonuje w Instytucie Geografii. Poza tym, każdy student może skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędzie uprawnienia do nauczania geografii w szkole podstawowej i średniej. Zajęcia na kierunku geografia są tak zaplanowane, aby student poświęcał jak najwięcej czasu na poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności poza uczelnią. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po geografii na UKW?

Studiując geografię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się martwić o pracę po studiach. Nasi absolwenci są bardzo często zatrudniani przez pracodawców w Bydgoszczy i okolicy. Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • jednostkach administracji publicznej różnego szczebla (np. w wydziałach środowiska urzędów miejskich, gminnych, starostwach powiatowych, itp.),
 • ośrodkach badawczych i naukowych, tj.: Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Polskiej Akademii Nauk, uczelniach wyższych,
 • jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
 • regionalnych zarządach gospodarki wodnej,
 • zarządach melioracji i urządzeń wodnych,
 • biurach gospodarki przestrzennej,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją dróg wodnych,
 • szkołach podstawowych i średnich jako nauczyciel geografii (po ukończeniu odpłatnych kursów pedagogicznych).

Nasi absolwenci coraz częściej znajdują pracę w branży prywatnej związanej z wykorzystaniem technik GIS, badaniami geologicznymi oraz geodezją.

 

Warto studiować geografię na UKW 

Jednostka prowadząca:
Instytut Geografii
Plac Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 349 62 50
e-mail: geografia@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku: geografia oraz  innych kierunków pokrewnych.

W przypadku absolwentów studiów licencjackich (kierunek geografia) o przyjęciu na studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zwłaszcza kierunków: geografia, turystyka i rekreacja, rewitalizacja dróg wodnych, ochrona środowiska oraz kierunków pokrewnych, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2019/2020 i na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą.


Lista przedmiotów 2020/2021

Moduł zajęć podstawowych

semestr I

 • Metodologia badań geograficznych
 • Globalne problemy geografii fizycznej
 • Globalne problemy geografii społeczno-ekonomicznej
 • Infrastruktura informacji przestrzennej
 • Zaawansowane metody analizy przestrzennej

semestr II

 • Język obcy
 • Praktyki zawodowe (1,5 miesiąca w każdym semestrze)
 • Historia kultury materialnej

semestr III

 • Język obcy specjalistyczny
 • Praktyki zawodowe (1,5 miesiąca w każdym semestrze)

Moduły zajęć do wyboru

semestr II

 

blok I

 • Metody badań w geografii fizycznej
 • Współczesne procesy geomorfologiczne
 • Geomorfologia antropogeniczna
 • Podstawy sedymentologii
 • Seminarium magisterskie

blok II

 • Geografia transportu multimodalnego
 • Wyznaczanie i oznakowanie dróg wodnych
 • Metody hydrometrii rzecznej
 • Podstawy hydrochemii
 • Seminarium magisterskie

semestr III

blok I

 • Potamologia
 • Problemy degradacji i ochrony gleb w Polsce
 • Gospodarka wodna i przemiany stosunków wodnych
 • Seminarium magisterskie

blok II

 • Geografia miast nadrzecznych
 • Eksploatacja dróg wodnych
 • Procesy fluwialne
 • Seminarium magisterskie

 

semestr IV

blok I

 • Limnologia
 • Bioklimatologia człowieka
 • Metody waloryzacji środowiska przyrodniczego
 • Antropizacja środowiska przyrodniczego
 • Architektura krajobrazu
 • Roślinność Polski i Europy
 • Seminarium magisterskie

blok II

 • Gospodarcze wykorzystanie rzek i kanałów
 • Uwarunkowania rozwoju dróg wodnych
 • Walory turystyczne dróg wodnych
 • Zarządzanie zasobami wodnymi
 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Polityka ochrony środowiska wodnego w Unii Europejskiej
 • Seminarium magisterskie

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom geografii:

Geografia