Studiuj, zwiedzaj, poznawaj, zarabiaj

Nasza oferta jest skierowana do absolwentów studiów wyższych kierunku geografia oraz innych kierunków pokrewnych (np. ochrona środowiska, geologia, geoinformacja, geomonitoring, rewitalizacja dróg wodnych, turystyka i rekreacja).

W programie studiów znajdują się zajęcia o charakterze teoretycznym (wykłady) i praktycznym (laboratoria, ćwiczenia, seminaria, praktyki zawodowe), które pozwalają na pogłębienie wiedzy i opanowanie dodatkowych umiejętności z zakresu szeroko pojmowanej geografii. Wyjazdy studialne realizowane w Polsce jak i za granicą, dają możliwość poznania nowych regionów pod kątem przyrodniczym oraz kulturowym. Studenci nabywają umiejętności zbierania i samodzielnej analizy danych o środowisku geograficznym, co pozwala na określenie tendencji i skutków zachodzących w nim zmian.

W czasie studiów realizowane są przedmioty podstawowe, a także moduły kształcenia do wyboru, które znajdują się w dwóch blokach tematycznych:

 • BLOK I - obejmuje przedmioty z zakresu geografii fizycznej i ochrony środowiska,
 • BLOK II - tworzą moduły kształcenia związane z geografią dróg wodnych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po geografii na UKW?

Studiując geografię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się martwić o pracę po studiach. Nasi absolwenci są bardzo często zatrudniani przez pracodawców z Bydgoszczy i regionu. Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • firmach i instytucjach wykorzystujących systemy informacji geograficznej,

 • centrach zarządzania kryzysowego i jednostkach służby hydrologiczno-meteorologicznej,

 • biurach planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego,

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej zajmujących się środowiskiem przyrodniczym,

 • instytucjach odpowiedzialnych za monitoring i ochronę środowiska,

 • ośrodkach naukowych zajmujących się naukami o Ziemi i środowisku, a także geografią społeczno-ekonomiczną.

 • regionalnych zarządach gospodarki wodnej,

 • zarządach melioracji i urządzeń wodnych.

Warto studiować geografię na UKW 

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Geograficznych
Plac Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 349 62 50
e-mail: geografia@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunku: geografia oraz innych kierunków pokrewnych.

W przypadku absolwentów studiów licencjackich (kierunek geografia) o przyjęciu na studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kierunku geografia, turystyka i rekreacja, rewitalizacja dróg wodnych, ochrona środowiska oraz kierunków pokrewnych, którzy na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskali ocenę co najmniej dobrą.

Uwaga! Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o obowiązkowym ubezpieczeniu OC i NW na czas trwania studiów.

Moduł zajęć podstawowych

Moduły zajęć podstawowych

Semestr I

 • Metodologia badań geograficznych

 • Współczesne zmiany środowiska

 • Globalne problemy geografii społeczno-ekonomicznej

 • Infrastruktura informacji przestrzennej

 • Zaawansowane metody analizy przestrzennej

 • Teledetekcja środowiska

 • Ekstremalne zjawiska przyrodnicze

Semestr II

 • Modelowanie geozagrożeń

 • Język obcy

Semestr III

 • Język obcy specjalistyczny

Moduły zajęć do wyboru

Semestr II

Blok I

 • Metody badań w geografii fizycznej

 • Współczesne procesy geomorfologiczne

 • Metody badań zmian środowiska pod wpływem działalności człowieka

 • Seminarium magisterskie

Blok II

 • Geografia transportu multimodalnego

 • Metody hydrometrii rzecznej

 • Podstawy hydrochemii

 • Seminarium magisterskie

Semestr III

Blok I

 • Modelowanie procesów przyrodniczych

 • Potamologia

 • Problemy degradacji i ochrony gleb w Polsce

 • Geomorfologia antropogeniczna

 • Gospodarka wodna i przemiany stosunków wodnych

 • Wykład monograficzny I

 • Seminarium magisterskie

Blok II

 • Modelowanie hydrologiczne rzek

 • Geografia miast nadrzecznych

 • Wyznaczanie i oznakowanie dróg wodnych

 • Procesy fluwialne

 • Wykład monograficzny I

 • Hydropression in environment

 • Seminarium magisterskie

Semestr IV

Blok I

 • Limnologia

 • Bioklimatologia człowieka

 • Metody waloryzacji środowiska przyrodniczego

 • Antropizacja środowiska przyrodniczego

 • Architektura krajobrazu

 • Podstawy sedymentologii

 • Biogeomorfologia

 • Wykład monograficzny II

 • Monitoring środowiska

 • Seminarium magisterskie

Blok II

 • Gospodarcze wykorzystanie rzek i kanałów

 • Uwarunkowania rozwoju dróg wodnych

 • Walory turystyczne dróg wodnych

 • Eksploatacja dróg wodnych

 • Zarządzanie zasobami wodnymi

 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

 • Polityka ochrony środowiska wodnego w Unii Europejskiej

 • Wykład monograficzny II

 • Metody ilościowe w badaniu środowiska

 • Seminarium magisterskie

Moduły zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych

 • Historia kultury materialnej (semestr II)

Praktyki zawodowe

 • Semestr I – 165 godzin

 • Semestr II – 150 godzin

 • Semestr III – 165 godzin