Ciekawy Kierunek – Pewna przyszłość

Ludzkość w dużej mierze zawdzięcza postęp technologiczny tej dyscyplinie nauki. Jednocześnie wyrafinowane narzędzia, których dostarcza fizyka, pozwalają mierzyć się z tak odległymi od fizyki wyzwaniami jak np. stabilność rynków finansowych czy zmiany klimatyczne. Z tego powodu absolwenci fizyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy, zarówno w nowoczesnych firmach technologicznych jak również bardziej tradycyjnych obszarach gospodarki, takich jak przemysł, służba zdrowia, edukacja czy bezpieczeństwo.

Oferujemy naszym kandydatom dwa atrakcyjne bloki modułów do wyboru: pierwszy – związany z badaniami nowoczesnych materiałów – oraz drugi, obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki. Uruchomiony zostanie ten blok modułów do wyboru, który zostanie wybrany przez większość studentów rocznika. Wybór dokonywany jest w trakcie pierwszego semestru studiów.

Bloku modułów do wyboru:

 • Blok I: przemysł oraz firmy innowacyjne w Polsce i na świecie odczuwają głód pracowników, którzy mieliby orientację w najnowszych trendach dotyczących projektowania materiałów o określonej funkcjonalności, a jednocześnie otwarcie myślących, dobrze wykształconych, zdolnych do wszechstronnej komunikacji. Idąc naprzeciw tym oczekiwaniom na rynku pracy proponujemy studia na kierunku fizyka i wybór bloku modułów związanych z badaniami nowoczesnych materiałów dla elektroniki i energetyki. Moduły ogólne na tym kierunku pozwolą na ukształtowanie umiejętności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych wspieranych komputerowo do rozwiązywania problemów z bardzo różnych obszarów (nie tylko fizyki). Moduły do wyboru dotyczą materiałów funkcjonalnych, które wykorzystywane są do wytwarzania pokryć funkcjonalnych, konstrukcji urządzeń do konwersji energii, fotowoltaiki, czujników chemicznych, czujników promieniowania jonizującego, biodetektorów. Program studiów obejmuje kursy dotyczące modelowania nowych materiałów w oparciu o modelowanie molekularne, wytwarzania i badania właściwości materiałów w oparciu o najbardziej zaawansowane techniki fizyki ciała stałego jak również zastosowania nowych materiałów. Studenci są włączani w badania prowadzone w Instytucie Fizyki UKW.
 • Blok II: Chcesz poznać, co kryje się pod pojęciami: balistyka, mechanoskopia, daktyloskopia, traseologia i wieloma innymi? Przyjdź do nas i wybierz blok modułów obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki. Nauczysz się posługiwać technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.

Praca po fizyce na UKW

Blok I modułów do wyboru:

Absolwent może podejmować pracę w innowacyjnych przedsiębiorstwach, laboratoriach naukowych szkół wyższych i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu. Potrafi ustawicznie poszerzać swoją wiedzę i efektywnie ją wykorzystywać. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiadł w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystana w nowoczesnych firmach technologicznych w Polsce i na świecie. Opanowane metody matematyczne i komputerowe otwierają możliwości zatrudnienia także w takich dziedzinach, jak bankowość, ubezpieczenia czy zarządzanie.

Blok II modułów do wyboru: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje elitarne studia dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z kryminalistyką. Studia uczą posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Upoważniają do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, a także do pracy w tych obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, firmach konsultingowych, na giełdzie papierów wartościowych. 

Warto studiować fizykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Fizyki
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 321 61 91
e-mail: fizyka@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady 

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych kierunku fizyka.

 1. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona zaświadczeniem wydanym  przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka, ale uzyskana ocena na dyplomie nie gwarantuje, w ich przekonaniu, przyjęcia na studia drugiego stopnia na podstawie oceny na dyplomie, mogą przystąpić do egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku fizyka). 

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż fizyka. 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu pisemnego (test z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku fizyka).
 2. Za egzamin pisemny (test) można uzyskać maksymalnie 50 punktów. 
 3. Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30  punktów.

Zagadnienia egzaminacyjne

(dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.)

 • Zasady dynamiki Newtona.
 • Pęd. Zasada zachowania pędu. Moment pędu.
 • Moment siły.
 • Zasada zachowania momentu pędu.
 • Zasada zachowania energii mechanicznej.
 • Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego.
 • Ruch harmoniczny.
 • Równanie ruchu oscylatora.
 • Energia kinetyczna i potencjalna oscylatora.
 • Ruch harmoniczny tłumiony.
 • Równania Lagrange’a 2-go rodzaju.
 • Równania Hamiltona.
 • Równanie stanu gazu doskonałego.
 • Rozkład Maxwella-Boltzmana.
 • Pierwsza zasada termodynamiki.
 • Entropia i druga zasada termodynamiki.
 • Trzecia zasada termodynamiki.
 • Prawo Coulomba.
 • Natężenie pola elektrostatycznego.
 • Prawo Gaussa.
 • Potencjał pola elektrostatycznego, równanie Laplacea-Poissona.
 • Praca sił pola elektrostatycznego.
 • Prąd elektryczny.
 • Pole magnetyczne. Prawo Ampere’a.
 • Prawo Biota-Savarta.
 • Prawo indukcji Faradaya.
 • Siła Lorentza.
 • Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego.
 • Prawo Kirchhoffa dla obwodów.
 • Układ równań Maxwell – postać różniczkowa i całkowa.
 • Efekt fotoelektryczny.
 • Energia i pęd fotonu.
 • Hipoteza de Broglie’a.
 • Zasada nieoznaczoności Heisenberga.
 • Operatory a obserwacje fizyczne.
 • Operatory pędu i energii.
 • Operator Hamiltona.
 • Równanie Schrödibgera zależne od czasu i stanów stacjonarnych.
 • Sens fizyczny funkcji falowej.
 • Kwantowy oscylator harmoniczny.
 • Orbitalny moment pędu.
 • Atom wodoru,
 • Spin elektronu.
 • Zasada Pauliego.
 • Liczby kwantowe.

Semestr I

Moduły zajęć podstawowych:

 • Mechanika teoretyczna
 • Fizyka ciała stałego
 • Fizyka kwantowa II
 • Laboratorium fizyczne II
 • Miernictwo komputerowe

Semestr II

Moduły zajęć podstawowych:

 • Klasyczna i kwantowa fizyka statystyczna
 • Laboratorium fizyczne II
 • Mechanika kwantowa
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru:

Blok I
 • Energoelektronika i sterowanie
 • Wstęp do geotermii
 • Elektrochemia
 • Fizyka międzypowierzchni
Blok II
 • Chemia obliczeniowa
 • Spektroskopia optyczna w kryminalistyce
 • Właściwości materiałów i substancji w badaniach kryminalistycznych
 • Metody instrumentalne w badaniach autentyczności dzieł sztuki
 • Toksykologia
 • Laboratorium kryminalistyczne 2
 • Balistyka

Semestr III

Moduły zajęć podstawowych:

 • Programowanie w LabView
 • Metody opracowywania danych eksperymentalnych
 • Spektroskopia atomowa i molekularna
 • Język obcy specjalistyczny

Moduły zajęć do wyboru:

Blok I
 • Laboratorium spektroskopii ciała stałego
 • Fotowoltaika krzemowa i cienkowarstwowa
 • Baterie i ogniwa paliwowe
 • Technologie produkcyjne przemysłu fotowoltaicznego
 • Seminarium magisterskie
Blok II
 • Fizykochemia powierzchni w badaniach kryminalistycznych
 • Kryptologia
 • Kryminalistyka
 • Kryminologia
 • Seminarium magisterskie

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych:

 • Historia fizyki

Semestr IV

Moduły zajęć podstawowych:

 • Oddziaływanie promieniowania z materią

Moduły zajęć do wyboru

Blok I
 • Wykład monograficzny (w j. ang.)
 • Laboratorium technologii energii odwracalnej
 • Seminarium magisterskie
Blok II
 • Identyfikacja substancji chemicznych
 • Wykład monograficzny (w j. ang.)
 • Laboratorium identyfikacji materiałów
 • Seminarium magisterskie

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych:

 • Ochrona własności intelektualnej