Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Zostań specjalistą od trudnych sytuacji

Na ten moduł zapraszamy osoby, które lubią ekstremalne wyzwania i nie boją się pracy z trudnymi zjawiskami takimi jak walka z żywiołami lub sytuacje zagrożenia międzynarodowego. Na zajęciach otrzymasz wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków. Na studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego takich jak awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne czy też klęski żywiołowe. Nauczysz się, jak zarządzać bezpieczeństwem w dużych strukturach i działać w sytuacjach kryzysowych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na UKW

Studiując pedagogikę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego nie musisz się jednak martwić o znalezienie pracy po studiach, bo nasi absolwenci są najczęściej wybierani przez pracodawców w Bydgoszczy. Dzięki tym studiów znajdziesz  zatrudnienie w administracji publicznej, służbach specjalnych, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy jako:

 • pracownik administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji współpracujących z Unią Europejską oraz placówek oświatowych realizujących program ścieżek edukacyjnych wspomagających edukację obywatelską, na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym,
 • funkcjonariusz lub pracownik cywilny służb mundurowych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, ABW, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna),
 • koordynator do spraw bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, zakładach pracy
  pracownik specjalistycznego centrum zarządzania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Warto studiować pedagogikę z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: inped@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 • Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, historia, administracja, politologia, socjologia, wojskoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria bezpieczeństwa, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, praca socjalna.

Lista przedmiotów 2020/2021

Wybrane przedmioty kształcenia kierunkowego:

 • Pedagogika ogólna
 • Andragogika
 • Pedagogika porównawcza
 • Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki
 • Antropologia kulturowa
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii
 • Seminarium magisterskie
 • Język obcy
 • Język obcy specjalistyczny
 • oraz przedmioty kształcenia specjalizacyjnego (związane z wybranym modułem kształcenia)

Wybór modułu na kierunku pedagogika

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.


Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne