Ucz się od najlepszych

Na Wydziale Edukacji Muzycznej kształcimy muzyków - wykonawców i dyrygentów prowadzących różnorodne zespoły muzyczne, animatorów kultury muzycznej oraz nauczycieli w zakresie szeroko pojętej edukacji muzycznej. Na UKW zdobędziesz wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym na poziomie ponadpodstawowym zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. - Dz. U nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Nasi studenci już na studiach zdobywają doświadczenie i obycie sceniczne, występują w zespołach muzycznych, tworzą Chór Akademicki, wyjeżdżają na międzynarodowe konkursy i festiwale. Niezwykle ważne jest to, że zajęcia na UKW prowadzą artyści (instrumentaliści, śpiewacy i wokaliści, dyrygenci, kompozytorzy) i naukowcy (z zakresu teorii, edukacji i animacji muzyki) z bogatym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym, koncertujący na cały świecie. To właśnie na UKW możesz uczyć się od najlepszych muzyków i praktyków.

Gdzie możesz znaleźć pracę po edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej II stopnia na UKW

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ma na celu wykształcenie wykwalifikowanych nauczycieli, instrumentalistów i wokalistów, instruktorów i dyrygentów oraz animatorów kultury na potrzeby rynku pracy. Już od kilku lat notujemy wzrost zainteresowania nauką gry na instrumentach, a także nauką śpiewu i wspólnym muzykowaniem. Poziom gwarantujący sukces w branży muzycznej, zarówno zespołom jak i solistom zależy od jakości zdobytej w toku kształcenia wiedzy i umiejętności oraz poziomu wykształcenia nauczycieli oraz instruktorów.

 

Warto studiować edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej II stopnia na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Edukacji Muzycznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 275
e-mail: dyrygent@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jak i kierunków innych niż edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Kandydaci na studia I i II stopnia mają prawo wyboru formy zdalnej lub stacjonarnej zdawania egzaminu wstępnego. Zasady ustalone są przez Radę Kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu praktycznego, przeprowadzonego w formie zdalnej lub tradycyjnej (w siedzibie Uczelni),

Egzamin praktyczny w formie zdalnej – podstawą kwalifikacji będzie ocena przesłanych materiałów audio-video prezentującego zdolności i umiejętności muzyczne Kandydata.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem:

 • jednej wymienionej sprawności do wyboru:
   • gry na instrumencie (proponuje się wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze);Proponuje się, aby kandydaci grający na fortepianie przygotowali sonatę lub sonatinę 
    (przynajmniej jedną część) lub utwór polifoniczny lub etiudę lub utwór dowolny,
   • śpiewu (wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, solo lub z akompaniamentem),
   • lub dyrygowaniu dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze.
  • oraz sprawdzenie predyspozycji muzycznych:
   • słuchu muzycznego - sprawdzian ten opiera się na śpiewaniu ćwiczeń zawartych w Solfeżu I – Józefa Karola Lasockiego,PWN,1975.
    Obowiązuje 1 ćwiczenie (do wyboru)  do zaśpiewania nazwami literowymi lub solmizacją wybrane z 4 ćwiczeń:
    Ćw. 183, 270, 410, 632
   • sprawności manualno-głosowej (proponuje się, aby kandydat przygotował utwór bądź utwory wokalne lub wokalno-instrumentalne tzn. z akompaniamentem). Jednocześnie sprawdzian ten zawiera w sobie elementy taktowania na 2, 3 i 4), Osoby, które w sprawności do wyboru wybrały śpiew wykonują również w tym zakresie przygotowany przez siebie utwór wokalny,
   • poczucia rytmu i sprawności rytmicznej, sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na odczytywaniu ćwiczeń rytmicznych zawartych w Solfeżu 1 – Józefa Karola Lasockiego,PWN,1975.
    Obowiązuje 1 ćwiczenia do wykonania (wyklaskanie lub wystukanie rytmu) z proponowanych 4 ćwiczeń:
    Ćw. 9, 37, 52, 59
    materiały nutowe dostępne w załączniku Pobierz

Za każdą sprawność i umiejętność kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Za egzamin praktyczny można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Egzamin jest zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 24 punkty, nie mniej niż 6 za każdą sprawność i umiejętność muzyczną. 

Wymogi techniczne nagrań:

 • nazwa pliku powinna zawierać nazwisko, imię i kierunek w formacie: nazwisko_imie_muzyka2
 • do nagrania możliwe jest wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: kamera, aparat fotograficzny, komputer, telefon, tablet, itp.
 • materiał video musi posiadać minimalną rozdzielczość 720p, powinien być zakodowany w jednym z popularnych kodeków i przygotowany do odtwarzania w Windows Media Player
 • wielkość pliku w całości nie może być większa niż 1GB
 • ścieżka audio powinna być w jakości, która umożliwi komisji egzaminacyjnej wychwycenie szczegółów prezentacji muzycznej.
 • sylwetka wykonawcy nagrania powinna być dobrze widoczna i oświetlona
 • pomieszczenie, w którym dokonywane jest nagranie, powinno być dobrze oświetlone
 • komisja egzaminacyjna nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne nadesłanego materiału muzycznego, które mogą uniemożliwić jego odtworzenie 

Pliki audio-video należy przesłać za pośrednictwem platformy WeTransfer, a wygenerowany link umieścić w korespondencji mailowej  zaadresowanej: dyrygent@ukw.edu.pl

Po otrzymaniu plików Kandydat otrzyma potwierdzenie ich odbioru na podany adres e-mail. 

Egzamin praktyczny w formie tradycyjnej - w siedzibie Uczelni

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem:

 • jednej wymienionej sprawności do wyboru:
  • gry na instrumencie (proponuje się wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze);Proponuje się, aby kandydaci grający na fortepianie przygotowali sonatę lub sonatinę (przynajmniej jedną część) lub utwór polifoniczny lub etiudę lub utwór dowolny,
  • śpiewu (wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, solo lub z akompaniamentem),
  • lub dyrygowaniu dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze.
  • UWAGA! Kandydaci na studia: instrumenty inne niż fortepian, inne urządzenia muzyczne np. wzmacniacze do gitar i głosu, mikrofony  oraz osoby akompaniatorów kandydaci zapewniają we własnym zakresie. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź zapytań bardzo prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji Muzycznej.  
 • oraz sprawdzenie predyspozycji muzycznych:
  • słuchu muzycznego - sprawdzian ten opiera się na śpiewaniu ćwiczeń zawartych w Solfeżu I – Józefa Karola Lasockiego, PWN,1975.
   Obowiązuje 1 ćwiczenie (do wyboru)  do zaśpiewania nazwami literowymi lub solmizacją wybrane z 4 ćwiczeń:
   Ćw. 183, 270, 410, 632
  • sprawności manualno-głosowej (proponuje się, aby kandydat przygotował utwór bądź utwory wokalne lub wokalno-instrumentalne tzn. z akompaniamentem). Jednocześnie sprawdzian ten zawiera w sobie elementy taktowania na 2, 3 i 4), Osoby, które w sprawności do wyboru wybrały śpiew wykonują również w tym zakresie przygotowany przez siebie utwór wokalny,
  • poczucia rytmu i sprawności rytmicznej, sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na odczytywaniu ćwiczeń rytmicznych zawartych w Solfeżu 1 – Józefa Karola Lasockiego,PWN,1975.
   Obowiązuje 1 ćwiczenia do wykonania (wyklaskanie lub wystukanie rytmu) z proponowanych 4 ćwiczeń:
   Ćw. 9, 37, 52, 59
   materiały nutowe dostępne w załączniku Pobierz

Za każdą sprawność i umiejętność kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Za egzamin praktyczny można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Egzamin jest zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 24 punkty, nie mniej niż 6 za każdą sprawność i umiejętność muzyczną.

Studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej realizują wybrane komponenty kształcenia nauczycielskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (dz.U.2019, poz.1450 z późn.zm.) jedynie absolwenci studiów I stopnia na ww. kierunku, po ukończeniu ww. studiów II st. otrzymują pełne uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Semestr I

Moduły zajęć z zakresu nauk podstawowych

 • Fortepian z nauka akompaniamentu
 • Historia muzyki z literaturą
 • Propedeutyka kompozycji i aranżacji na szkolne zespoły muzyczne w szkolnictwie ponadpodstawowym
 • Zespół wokalny
 • Emisja zbiorowa
 • Chór
 • Dyrygowanie z czytaniem partytur
 • Szkolne zespoły muzyczne w szkolnictwie ponadpodstawowym
 • Muzykowanie zespołowe

Moduły zajęć ogólnych

 • Metodologia badań z techniką pisania pracy magisterskiej

Semestr II

Moduły zajęć z zakresu nauk podstawowych

 • Fortepian z nauka akompaniamentu
 • Historia muzyki z literaturą
 • Chór
 • Dyrygowanie z czytaniem partytur

Moduły zajęć ogólnych

 • Seminarium magisterskie
 • Lektorat

Moduły zajęć specjalnościowych (specjalizacyjnych) / bloki zajęć do wyboru prowadzenie zespołów muzycznych z animacją w kulturze

 • Śpiew/instrument
 • Podstawy improwizacji i harmonia praktyczna
 • Animacja kultury muzycznej
 • Artystyczne projekty animacyjne

Moduły zajęć specjalnościowych (specjalizacyjnych) / bloki zajęć do wyboru animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej

 • Animacja kultury muzycznej
 • Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego
 • Artystyczne projekty animacyjne

Moduły kształcenia nauczycielskiego - Edukacja muzyczna

 • Psychologia muzyki w edukacji
 • Pedagogika muzyki w edukacji
 • Podstawy dydaktyki

Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych

 • Instytucje kultury muzycznej
 • Edukacja kulturalna
 • Praktyki w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego

Semestr III

Moduły zajęć z zakresu nauk podstawowych

 • Fortepian z nauka akompaniamentu
 • Chór

Moduły zajęć ogólnych

 • Seminarium magisterskie

Moduły zajęć specjalnościowych (specjalizacyjnych) / bloki zajęć do wyboru prowadzenie zespołów muzycznych z animacją w kulturze

 • Śpiew/instrument
 • Prowadzenie zespołów muzycznych
 • Propedeutyka kompozycji i aranżacji muzyki z home recording
 • Podstawy improwizacji i harmonia praktyczna
 • Animacja kultury muzycznej
 • Artystyczne projekty animacyjnej
 • Zarządzanie i marketing w kulturze muzycznej
 • Impresariat artystyczny i marka w kulturze
 • Zespoły muzyki estradowej

Moduły zajęć specjalnościowych (specjalizacyjnych) / bloki zajęć do wyboru animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej

 • Animacja kultury muzycznej
 • Zarządzanie i marketing w kulturze muzycznej
 • Impresariat artystyczny i marka w kulturze
 • Artystyczne projekty animacyjne
 • Zespoły muzyki estradowej

Moduły kształcenia nauczycielskiego - Edukacja muzyczna

 • Metodyka muzyki w szkolnictwie ponadpodstawowym
 • Moduły zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych
 • Warsztaty muzyczne z elementami komunikacji społecznej
 • Praktyki w zakresie Metodyki muzyki w szkolnictwie ponadpodstawowym

Semestr IV

Moduły zajęć z zakresu nauk podstawowych

 • Chór
 • Aspekty prawne zawodu nauczyciela i muzyka

Moduły zajęć ogólnych

 • Seminarium magisterskie

Moduły zajęć specjalnościowych (specjalizacyjnych) / bloki zajęć do wyboru prowadzenie zespołów muzycznych z animacją w kulturze

 • Śpiew/instrument
 • Prowadzenie zespołów muzycznych
 • Podstawy improwizacji i harmonia praktyczna
 • Animacja kultury muzycznej
 • Artystyczne projekty animacyjne
 • Zarządzanie i marketing w kulturze muzycznej
 • Zespoły muzyki estradowej

Moduły zajęć specjalnościowych (specjalizacyjnych) / bloki zajęć do wyboru animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej

 • Animacja kultury muzycznej
 • Zarzadzanie i marketing w kulturze muzycznej
 • Prelekcja i krytyka muzyczna
 • Artystyczne projekty animacyjne
 • Zespoły muzyki estradowej

Moduły kształcenia nauczycielskiego - Edukacja muzyczna

 • Metodyka muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych w szkolnictwie ponadpodstawowym

Praktyki w zakresie Metodyki muzyki, zajęć artystycznych i dodatkowych w szkolnictwie ponadpodstawowym