Pedagogika z modułem animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia magisterskie trwają 2 lata

Animatorzy kultury są poszukiwani na rynku pracy

Kontynuuj studia z pedagogiki o spec. animacja społeczno-kulturowa na II stopniu. Z myślą o Was stworzyliśmy nowatorski i profesjonalny program studiów. Wybór spośród wielu obszarów studiów stwarza nie tylko okazję do realizacji własnych zainteresowań i predyspozycji studenta, przekutą na określone kwalifikacje zawodowe, pozwalające odnaleźć się na obecnym rynku pracy. Studia na UKW przygotowują również do twórczego tworzenia tego rynku, poprzez samozatrudnienie i uruchamianie przedsiębiorczych inicjatyw dających zatrudnienie innym. W ten sposób studia będące realizacją efektów kształcenia na kierunku Pedagogika stają się istotną podstawą rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice z modułem Animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami

Absolwenci specjalności zarządzanie projektami kulturowymi mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego w skali lokalnej, krajowej i europejskiej, w których istotną rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak:

 • osoba zarządzająca projektami kulturalnymi,
 • osoba zajmująca się organizacją imprez kulturalnych,
 • menedżer w sektorze kultury (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe), osoba zajmująca się organizacją imprez kulturalnych,
 • osoba zarządzająca projektami w takich instytucjach jak: - domy, ośrodki i centra kultury oraz inne instytucje kulturalne,
 • ośrodki amatorskiego ruchu artystycznego,
 • kluby muzyczne i studenckie,
 • działy szkoleniowe firm, działy HR,
 • działy edukacyjne muzeów, galerii, centrów sztuk,
 • agencje koncertowe i artystyczne,
 • teatry,
 • kina,
 • media: radio, prasa, telewizja,
 • agencje public relations,
 • agencje eventowo-marketingowe
 • organizacje zajmujące się fundrisingiem,
 • instytucje samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe oraz wspólnoty środowiskowe.

W powyższych instytucjach absolwent może zgodnie z klasyfikacją zawodów pracować m.in. na takich stanowiskach, jak:

 • 235911 Pedagog animacji kulturalnej,
 • 235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy),
 • 121904 Kierownik projektu.

Ponadto, absolwenci posiadający przygotowanie pedagogiczne mogą pracować w pałacach młodzieży.

Warto studiować pedagogikę z modułem Animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: inped@ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • O przyjęciu kandydata decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. 
 • Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, praca socjalna, socjologia, polityka społeczna, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej, socjologia i kierunków pokrewnych wyżej wymienionym.


Wybór modułu na kierunku pedagogika

Wybór modułu następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Moduł może zostać uruchomiony, jeżeli wybierze go co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danego modułu przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jego wybór.


Lista przedmiotów 2020/2021

 • Koncepcje i nurty współczesnej animacji społeczno-kulturowej
 • Pola i instytucje działania animatora i pedagoga społecznego
 • Europejskie modele pracy społecznej i kulturalnej
 • Twórczość w animacji społeczno-kulturalnej
 • Partycypacja  społeczna
 • Kapitał społeczny i kulturowy - współczesne wyzwania
 • Rewitalizacja i gentryfikacja w przestrzeni życia społecznego
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami społecznymi
 • Projekt społeczny i kulturalny
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Podstawy prawa w zarządzaniu projektem
 • Źródła i sposoby finansowania projektów
 • Marketing projektów społeczno-kulturalnych
 • Biznesplan

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika z modułem animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami