Psychologia

studia jednolite magisterskie

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2450 zł za semestr
Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat

Opis kierunku 

Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia jest przygotowany do diagnozy i pomocy psychologicznej jednostkom oraz grupom społecznym w sytuacjach trudnych i w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia. Zna podstawy teoretyczne psychologii i posiada wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka. Potrafi krytycznie ocenić nabytą wiedzę i jest świadomy konieczności stałego doskonalenia zawodowego. Przejawia wrażliwość  etyczną i odpowiedzialność w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego. Posiada umiejętność samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań naukowych.

Absolwent może podjąć samodzielną działalność gospodarczą. Ponadto, może kontynuować edukację w Szkole Doktorskiej.

Uprawnienia do wykonywania zawodu ze wskazaniem aktów prawnych

Absolwent psychologii posiada kwalifikacje w zakresie świadczenia usług psychologicznych, a w szczególności diagnozowania oraz udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów z różnych obszarów życia jednostki i grup społecznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań naukowych w dziedzinie psychologii. (USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.).

Działalność zawodowa psychologów obejmuje szeroki obszar, związany m.in. z ochroną zdrowia, opieką społeczną, oświatą, poradnictwem zawodowym, biznesem, mediami, polityką. W niektórych dziedzinach działalności, oprócz ukończenia studiów psychologicznych, stawiane są dodatkowe wymagania związane np. z uzyskaniem certyfikatów, specjalizacji, określonym stażem pracy, ukończeniem studiów podyplomowych czy kursów kwalifikacyjnych.  

Potencjalne miejsca pracy ze wskazaniem stanowiska 

Absolwent psychologii może ubiegać się o zatrudnienie w charakterze psychologa w placówkach ochrony zdrowia, opieki społecznej, penitencjarnej a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i samorządowych. Po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych, może ubiegać się o stanowisko nauczyciela psychologa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz innych placówkach oświatowych.

Niektóre stanowiska także wiążą się z dodatkowymi kwalifikacjami, uprawnieniami czy stażem pracy. Absolwent psychologii może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku psychologa w miejscach pracy zgodnie z Ustawą i odpowiednimi rozporządzeniami resortowymi, obejmującymi także samozatrudnienie. 

Sylwetka absolwenta kierunku psychologia 

Absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia jest przygotowany do diagnozy i pomocy psychologicznej jednostkom oraz grupom społecznym w sytuacjach trudnych i w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia. Zna podstawy teoretyczne psychologii i posiada wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka. Potrafi krytycznie ocenić nabytą wiedzę i jest świadomy konieczności stałego doskonalenia zawodowego. Przejawia wrażliwość  etyczną i odpowiedzialność w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego. Posiada umiejętność samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań naukowych.

Absolwent może podjąć samodzielną działalność gospodarczą. Ponadto, może kontynuować edukację na studiach III stopnia z psychologii.

Opisy modułów specjalnościowych

Studentom psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego proponowane są następujące moduły specjalnościowe, które wybierane są pod koniec trzeciego roku studiów:

 • psychologia kliniczna,
 • psychologia zdrowia i rehabilitacji,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia wspomagania rozwoju.

Każdy moduł specjalnościowy posiada swoje plany i programy studiów. Istotą jest pogłębienie wiedzy z określonej subdyscypliny i kompetencji praktycznych.

 • Psychologia kliniczna. Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią kliniczną jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin, osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji.
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji. Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią zdrowia i psychologią rehabilitacji jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dorosłych i dzieci chorych somatycznie oraz osób z niepełnosprawnością. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji.
 • Psychologia społeczna. Moduł przygotowuje do diagnozy i rozwiązywania problemów przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji  życia społecznego. Celem jest poznanie mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania społecznego jednostek    i grup, w tym rodziny jako małej grupy społecznej oraz możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce. Doskonalone są umiejętności i kompetencje przydatne do radzenia sobie ze zdarzeniami kryzysowymi, prowadzenia negocjacji, zarządzania organizacją, rozwiązywania konfliktów w środowisku zawodowym, szkolnym, rodzinnym, w profilaktyce patologii społecznych i resocjalizacji. Absolwent przygotowany jest teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych oraz udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów społecznych w szerokim zakresie, w tym do prowadzenia badań nad zachowaniami społecznymi na zlecenie instytucji rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu i mediów.
 • Psychologia wspomagania rozwoju. Moduł przygotowuje studenta do pracy psychologicznej w następujących obszarach praktyki zawodowej: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny; praca psychologiczna z rodziną z problemami wychowawczymi; edukacja rozwijająca i specyficzne trudności w uczeniu się; wspomaganie zdrowych osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym; wspomaganie rozwoju osób starszych i chorych somatycznie. Absolwent modułu posiada kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej i projektowania specyficznych oddziaływań o charakterze psychostymulacyjnym i psychokorekcyjnym w oparciu o wybrane metody wspomagania rozwoju. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej praktyki psychologicznej i współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Zatrudnienie znajdzie m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i oświacie (po uzyskaniu kwalifikacji), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, placówkach zajmujących się rozwojem osobistym i doradztwem zawodowym, ośrodkach pracy z osobami starszymi i innych.

Z uwagi na to, że wybór modułu specjalnościowego odbywa się pod koniec III roku studiów, oferta w tym zakresie może ulec zmianie.

Warto studiować psychologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
+48 52 37 08 402
e-mail: psyche@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 196/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Wybór specjalności na psychologii

Studentom psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego proponowane są następujące moduły specjalnościowe, które wybierane są po trzecim roku studiów: 

 • psychologia kliniczna,
 • psychologia społeczna stosowana,
 • psychologia wspomagania rozwoju,
 • psychologia zdrowia i rehabilitacji.

Każdy moduł specjalnościowy posiada swoje plany i programy studiów. Istotą jest pogłębienie wiedzy z określonej subdyscypliny i kompetencji praktycznych.

Z uwagi na to, że wybór modułu specjalnościowego odbywa się pod koniec III roku studiów, oferta w tym zakresie może ulec zmianie.

Studenci kierunku psychologia mają możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego w rozumieniu §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U. nr 50, poz. 400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego, realizowanego po III roku studiów.


Lista przedmiotów 2019/2020

I semestr

 • Filozofia z elementami logiki
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • Proseminarium z psychologii ogólnej
 • Procesy poznawcze: percepcja i uwaga
 • Trening umiejętności społecznych
 • Technologie informatyczne
 • Język obcy

II semestr

 • Socjologia
 • Genetyka zachowania
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Podstawy statystyki
 • Procesy poznawcze: myślenie, pamięć , uczenie
 • Emocje i motywacje
 • Język obcy

III semestr

 • Osobowość
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Diagnoza psychologiczna
 • Język obcy
 • Seminarium monograficzne-teoretyczne
 • Seminarium monograficzne-empiryczne
 • Wykład monograficzny
 • Wykład fakultatywny uczelniany

IV semestr

 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Metody badania procesów poznawczych
 • Badanie różnic indywidualnych w praktyce
 • Psychopatologia
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium monograficzne-teoretyczne
 • Seminarium monograficzne-empiryczne
 • Wykład monograficzny

V semestr

 • Psychologia społeczna
 • Metody badania osobowości
 • Pomoc psychologiczna
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia rehabilitacyjna
 • Psychologia kliniczna
 • Seminarium monograficzne-empiryczne
 • Wykład monograficzny

VI semestr

 • Statystyka zaawansowana
 • Psychometria
 • Metody badania osobowości
 • Metody badania zachowań społecznych
 • Metody badania rozwoju
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia kliniczna

VII semestr

 • Psychiatria z elementami neurologii
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium monograficzne-empiryczne
 • Teoretyczny kurs rozszerzający

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia kliniczna

 • Współczesne teorie zaburzeń psychicznych
 • Psychoterapia
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Psychologia kliniczna adolescenta
 • Psychologia kliniczna dorosłego

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia społeczna

 • Analiza i animacja środowisk lokalnych
 • Metody badań w psychologii społecznej
 • Psychologia komunikacji społecznej
 • Kształtowanie tożsamości społecznej
 • Rozwiązywanie konfliktów społecznych

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia wspomagania rozwoju

 • Wspomaganie rozwoju osób starszych
 • Metody pracy psychologicznej z rodziną
 • Metody diagnozy i rozwiązywania konfliktów społecznych
 • Metody psychostymulacji umiejętności twórczych

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia zdrowia i rehabilitacji

 • Psychologia zdrowia i choroby
 • Wybrane problemy psychologii rehabilitacyjnej
 • Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna

VIII semestr

 • Neuropsychologia
 • Seminarium magisterskie
 • Teoretyczny kurs rozszerzający
 • Wykład monograficzny

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia kliniczna

 • Psychoseksuologia
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Psychologia kliniczna adolescenta
 • Psychologia kliniczna dorosłego

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia społeczna

 • Psychologia reklamy i mediów
 • Elementy psychologii politycznej
 • Trening zachowań społecznych
 • Patologia życia społecznego

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia wspomagania rozwoju

 • Interwencja psychologiczna w rozwiązywaniu problemów rozwojowych
 • Muzykoterapia jako metoda wspomagania rozwoju
 • Specyficzne problemy rozwoju osób chorych somatycznie
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Metody wspomagania rozwoju małego dziecka

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia zdrowia i rehabilitacji

 • Pomoc psychologiczna
 • Propedeutyka medycyny
 • Psychoonkologia

IX semestr

 • Etyka zawodu psychologa
 • Seminarium magisterskie
 • Moduł kształcenia specjalnościowego ( do wyboru) - psychologia kliniczna
 • Pomoc on-line
 • Terapia behawioralno-kognitywna
 • Poradnictwo dla rodziców
 • Terapia rodzin

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia społeczna

 • Psychospołeczne podstawy marketingu i zachowań konsumenckich
 • Elementy psychologii zarządzania i organizacji
 • Profilaktyka patologii społecznych

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia wspomagania rozwoju

 • Metody diagnozy potencjału zawodowego
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Modele wspomagania rozwoju

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia zdrowia i rehabilitacji

 • Psychokardiologia
 • Badania w działaniu
 • Psychologia dziecka przewlekle chorego somatycznie
 • Wykład monograficzny

X semestr

 • Seminarium magisterskie
 • Wykład monograficzny

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia kliniczna

 • Konwersatorium kliniczne
 • Psychologia sądowa

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia społeczna

 • Ćwiczenia terenowe
 • Psychologia wojskowa
 • Public relations

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia wspomagania rozwoju

 • Coaching jako metoda wspomagania rozwoju zawodowego
 • Specyficzne trudności w uczeniu się - diagnoza i terapia
 • Wspomagania rozwoju w procesie dydaktyczno-wychowawczym

Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia zdrowia i rehabilitacji

 • Muzykoterapia
 • Gerontopsychologia
 • Badania w działaniu
 • Wykład monograficzny 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom psychologii:

Psychologia