Opis kierunku 

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia jest przygotowany do wykonywania zawodu psychologa, a w szczególności działań psychologicznych związanych z diagnozą, opiniowaniem, orzekaniem, jak również udzielaniem pomocy psychologicznej jednostkom oraz grupom społecznym. Absolwent psychologii jest przygotowany również do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia prac naukowo-badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie psychologii. (USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.). 

Osoby zainteresowane rozwojem – zarówno własnym, jak i innych osób – mają szansę przyjrzeć się możliwościom i zagrożeniom rozwoju człowieka w ciągu życia, zarówno w obszarze poznawczym, emocjonalno-społecznym jak i osobowościowym.

Absolwent psychologii nabywa podstawy teoretyczne wiedzy psychologicznej, jak również zdobywa umiejętności praktyczne umożliwiające zrozumienie złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka. Przejawia wrażliwość etyczną i odpowiedzialność w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego. Aktywność zawodowa psychologa-absolwenta UKW może obejmować szeroki zakres działań związanych m.in. z ochroną zdrowia psychicznego, profilaktyką, rehabilitacją, opieką społeczną, oświatą, poradnictwem rodzinnym lub zawodowym, biznesem, sportem, sztuką, mediami czy polityką. W niektórych dziedzinach działalności psychologicznej, oprócz ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, stawiane są dodatkowe wymagania związane np. z określonym stażem pracy, ukończeniem studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, uzyskaniem certyfikatów czy specjalizacji.

Potencjalne miejsca pracy

Absolwent psychologii może ubiegać się o zatrudnienie w charakterze psychologa w placówkach ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, opieki społecznej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz innych placówkach oświatowych, a także w przedsiębiorstwach i firmach szkoleniowych, reklamowych lub rekrutacyjnych, jak również w urzędach państwowych i samorządowych.

Ponadto Absolwent może podjąć działalność gospodarczą. Może również kontynuować edukację w Szkole Doktorskiej.

Warto studiować psychologię na UKW

Jednostka prowadząca:

Wydział Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
+48 52 37 08 402
e-mail: psyche@ukw.edu.pl

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

I semestr

 • Filozofia z elementami logiki
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • Proseminarium z psychologii ogólnej
 • Procesy poznawcze
 • Percepcja i uwaga
 • Trening umiejętności społecznych
 • Technologie informatyczne
 • Język obcy

II semestr

 • Socjologia
 • Genetyka zachowania
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Podstawy statystyki
 • Procesy poznawcze:
 • Myślenie, pamięć , uczenie
 • Emocje i motywacje
 • Język obcy

III semestr

 • Osobowość
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Diagnoza psychologiczna
 • Język obcy
 • Seminarium monograficzne-teoretyczne
 • Seminarium monograficzne-empiryczne
 • Wykład monograficzny
 • Wykład fakultatywny uczelniany

IV semestr

 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Metody badania procesów poznawczych
 • Badanie różnic indywidualnych w praktyce
 • Psychopatologia
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium monograficzne-teoretyczne
 • Seminarium monograficzne-empiryczne
 • Wykład monograficzny

V semestr

 • Psychologia społeczna
 • Metody badania osobowości
 • Pomoc psychologiczna
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia rehabilitacyjna
 • Psychologia kliniczna
 • Seminarium monograficzne-empiryczne
 • Wykład monograficzny
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

VI semestr

 • Statystyka zaawansowana
 • Psychometria
 • Metody badania osobowości
 • Metody badania zachowań społecznych
 • Metody badania rozwoju
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia kliniczna
 • Język obcy specjalistyczny

VII semestr

 • Psychiatria z elementami neurologii
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium monograficzne-empiryczne
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia kliniczna
 • Współczesne teorie zaburzeń psychicznych
 • Psychoterapia
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Psychologia kliniczna adolescenta
 • Psychologia kliniczna dorosłego
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia społeczna
 • Analiza i animacja środowisk lokalnych
 • Metody badań w psychologii społecznej
 • Psychologia komunikacji społecznej
 • Kształtowanie tożsamości społecznej
 • Rozwiązywanie konfliktów społecznych
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia wspomagania rozwoju
 • Wspomaganie rozwoju osób starszych
 • Metody pracy psychologicznej z rodziną
 • Metody diagnozy i rozwiązywania konfliktów społecznych
 • Metody psychostymulacji umiejętności twórczych
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia zdrowia i choroby
 • Wybrane problemy psychologii rehabilitacyjnej
 • Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna

VIII semestr

 • Neuropsychologia
 • Seminarium magisterskie
 • Teoretyczny kurs rozszerzający
 • Wykład monograficzny
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia kliniczna
 • Społeczna psychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Psychologia kliniczna adolescenta
 • Psychologia kliniczna dorosłego
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia społeczna
 • Psychologia reklamy i mediów
 • Elementy psychologii politycznej
 • Trening zachowań społecznych
 • Patologia życia społecznego
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia wspomagania rozwoju
 • Interwencja psychologiczna w rozwiązywaniu problemów rozwojowych
 • Muzykoterapia jako metoda wspomagania rozwoju
 • Specyficzne problemy rozwoju osób chorych somatycznie
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Metody wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Pomoc psychologiczna
 • Propedeutyka medycyny
 • Psychoonkologia

IX semestr

 • Etyka zawodu psychologa
 • Seminarium magisterskie
 • Moduł kształcenia specjalnościowego ( do wyboru) - psychologia kliniczna
 • Psychosomatyka
 • Zajęcia warsztatowo-terenowe
 • Zaawansowana diagnoza kliniczna
 • Komunikacja kliniczna
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia społeczna
 • Psychospołeczne podstawy marketingu i zachowań konsumenckich
 • Elementy psychologii zarządzania i organizacji
 • Profilaktyka patologii społecznych
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia wspomagania rozwoju
 • Metody diagnozy potencjału zawodowego
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Modele wspomagania rozwoju
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychokardiologia
 • Badania w działaniu
 • Psychologia dziecka przewlekle chorego somatycznie
 • Wykład monograficzny

X semestr

 • Seminarium magisterskie
 • Wykład monograficzny
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia kliniczna
 • Konwersatorium kliniczne
 • Psychologia sądowa
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia społeczna
 • Ćwiczenia terenowe
 • Psychologia wojskowa
 • Public relations
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia wspomagania rozwoju
 • Coaching jako metoda wspomagania rozwoju zawodowego
 • Specyficzne trudności w uczeniu się - diagnoza i terapia
 • Wspomagania rozwoju w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • Moduł kształcenia specjalnościowego (do wyboru) - psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Muzykoterapia
 • Gerontopsychologia
 • Badania w działaniu

 

Studentom psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego proponowane są następujące moduły specjalnościowe, które wybierane są po trzecim roku studiów: 

 • psychologia kliniczna,
 • psychologia społeczna stosowana
 • psychologia w biznesie,
 • psychologia wspomagania rozwoju,
 • psychologia zdrowia i rehabilitacji.

Każdy moduł specjalnościowy posiada swoje plany i programy studiów. Istotą jest pogłębienie wiedzy z określonej subdyscypliny i kompetencji praktycznych.

Z uwagi na to, że wybór modułu specjalnościowego odbywa się pod koniec III roku studiów, oferta w tym zakresie może ulec zmianie.

Studenci kierunku psychologia mają możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego w rozumieniu §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U. nr 50, poz. 400 z późn. zm.) w ramach dodatkowego, częściowo odpłatnego modułu przygotowania pedagogicznego, realizowanego po III roku studiów.


 

Studentom psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego proponowane są następujące moduły specjalnościowe, które wybierane są pod koniec trzeciego roku studiów:

 • Psychologia kliniczna. Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią kliniczną jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin oraz osób dorosłych chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, różnych form psychoterapii wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (m.in. psychoanalizy, podejścia poznawczo-behawioralnego, humanistyczno-egzystencjalnego, systemowego, integracyjnego) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji. Absolwent tego modułu może znaleźć zatrudnienie m.in. w instytucjach ochrony zdrowia psychicznego (poradnie, szpitale, w tym szpitale /oddziały psychiatryczne, oddziały neurologiczne), pomocy społecznej, pomocy dzieciom i rodzinom, fundacjach zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi.
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji. Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią zdrowia i psychologią rehabilitacji jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dorosłych i dzieci chorych somatycznie oraz osób z niepełnosprawnością. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji. Student kończący ten moduł znajdzie pracę w instytucjach służby zdrowia (szpitalach, klinikach, gabinetach) - leczniczych, sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, a także - urzędach państwowych i samorządowych oraz organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się pomocą społeczną.
 • Psychologia społeczna. Moduł przygotowuje do diagnozy i rozwiązywania problemów przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji  życia społecznego. Celem jest poznanie mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania społecznego jednostek i grup, w tym rodziny jako małej grupy społecznej oraz możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce. Doskonalone są umiejętności i kompetencje przydatne do radzenia sobie ze zdarzeniami kryzysowymi, prowadzenia negocjacji, zarządzania organizacją, rozwiązywania konfliktów w środowisku zawodowym, szkolnym, rodzinnym, w profilaktyce patologii społecznych i resocjalizacji. Absolwent przygotowany jest teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych oraz udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów społecznych w szerokim zakresie, w tym do prowadzenia badań nad zachowaniami społecznymi na zlecenie instytucji rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu i mediów. Ponadto ma szansę znaleźć pracę w - firmach szkoleniowych, działach HR (human resources), firmach rekrutacyjnych, w sektorze marketingu, reklamy i public relations, firmach prowadzących badania rynku.
 • Psychologia wspomagania rozwoju. Moduł przygotowuje studenta do pracy psychologicznej w następujących obszarach praktyki zawodowej: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny (tzw. WWR); praca psychologiczna z rodziną z problemami wychowawczymi; edukacja rozwijająca i specyficzne trudności w uczeniu się; wspomaganie zdrowych osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym; wspomaganie rozwoju osób starszych i chorych somatycznie. Absolwent modułu posiada kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej i projektowania specyficznych oddziaływań o charakterze psychostymulacyjnym i psychokorekcyjnym w oparciu o wybrane metody wspomagania rozwoju. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej praktyki psychologicznej i współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Zatrudnienie znajdzie m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i oświacie (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, placówkach zajmujących się rozwojem osobistym i doradztwem zawodowym, ośrodkach pracy z osobami starszymi i innych.

 • Psychologia w biznesie. Celem modułu jest zapoznanie oraz pogłębienie wiedzy studentów na temat mechanizmów funkcjonowania w roli zawodowej. Kształcenie obejmuje modele,  prawidłowości, kompetencje diagnostyczne i rozwiązywanie konkretnych zadań praktycznych istotnych w zarządzaniu ludźmi oraz zarządzaniu sobą w karierze zawodowej. Absolwent modułu psychologia w biznesie ma kompetencje do realizacji zadań  badawczych i diagnostycznych związanych z funkcjonowaniem zawodowym pracownika oraz w procesach zarządczych w organizacjach biznesowych.  Potrafi przeprowadzić rekrutację i selekcję na stanowiska pracy, ocenić efektywność pracownika, profesjonalnie wspierać w decyzjach kariery, w podtrzymaniu dobrostanu psychicznego, rozwiązywaniu konfliktów i umiejętnościach współpracy w zespole pracowniczym. Absolwent tego modułu potrafi doradzić menadżerowi, jaki wprowadzać zmianę w organizacji, skutecznie negocjować, motywować do pracy i efektywnie kierować zespołem pracowniczym także zróżnicowanym demograficznie i kulturowo. 

Z uwagi na to, że wybór modułu specjalnościowego odbywa się pod koniec III roku studiów, oferta w tym zakresie może ulec zmianie.