Specjaliści od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej poszukiwani

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są 5-letnimi jednolitymi studiami magisterskimi o profilu praktycznym. Są skierowane do osób posiadających wykształcenie średnie. Studia są odpowiedzią na pilne wyzwania w zakresie przygotowania nauczycieli wczesnej edukacji, którzy powinni dysponować rozwiniętymi kompetencjami zarówno w zakresie wiedzy jak i umiejętności wynikających z profesjonalizacji zawodu, a także kompetencjami kształtowania relacji w pracy z dzieckiem. Studia kończą się tytułem magistra.

Absolwenci nabędą uprawnienia pedagogiczne w rozumieniu Rozp. MEN z dnia z dnia 1.08.2017 r. (Dz.U.2017.1575) i uzyskują pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Mają też możliwość założyć własną placówkę oświatowo-wychowawczą po spełnieniu warunków przewidzianych aktualnie obowiązującym prawem.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej na UKW

 • nauczyciel przedszkola,
 • nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej,
 • możliwość założenia własnej placówki oświatowo-wychowawczej.

Warto studiować pedagogikę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: wydzialpedagogiki@ukw.edu.pl

Przyjęcie kandydatów na studia odbywać się będzie na podstawie rankingu punktów z:

1. Średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały Senatu UKW Nr 22/2022/2023 z dnia 28 marca 2023 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

2. Kwalifikacja na podstawie zaświadczenia od logopedy (według ustalonego formularza) o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. Brak dostarczenia powyższego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą” Pobierz
Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB) Pobierz

Wybrane przedmioty kształcenia kierunkowego:

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Filozoficzne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Biomedyczne podstawy wychowania
 • Podstawy pedagogiki społecznej
 • Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy socjologii edukacji
 • Pedagogika międzykulturowa
 • Pedeutologia
 • Preorientacja zawodowa we wczesnej edukacji
 • Koncepcje dziecka i dzieciństwa
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Koncepcje alternatywne we wczesnej edukacji
 • Wczesna edukacja - badania, rekonstrukcje, zmiana
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa i różnic indywidualnych
 • Wybrane zagadnienia psychologii społecznej i wychowawczej
 • Podstawy psychodydaktyki twórczości i trening myślenia kreatywnego
 • Psychologia uczenia się z elementami neuropsychologii
 • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Prawa dziecka
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Projektowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego z elementami prawa oświatowego
 • Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli
 • Diagnoza i rozwój zdolności i zainteresowań dzieci
 • Ewaluacja edukacyjna
 • Emisja głosu
 • Komunikacja społeczna i językowa w edukacji
 • Ogólna metodologia nauk z elementami logiki
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka ogólnopedagogiczna
 • Praktyka wychowawczo-dydaktyczna
 • Praktyka zawodowa ciągła w przedszkolu i w klasach I-III
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • oraz przedmioty kształcenia merytorycznego i metodycznego związane z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej

Przygotowanie w zakresie pedagogiczno – psychologicznym

 1.  Podstawy pedagogiki
  W ramach modułu student uzyska kluczowe dla przyszłych nauczycieli umiejętności obejmujące rozumienie podstawowych kategorii pedagogiki. Poznanie podstaw teoretycznych oraz współczesnych modeli i dyskursów pedagogicznych stanie się podstawą do kształtowania krytycznej refleksji, budowania profesjonalnego osądu i rozwijania abstrakcyjnego myślenia oraz rozumienia istoty bycia dobrym nauczycielem.
 2. Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  Student uzyska wiedzę pedagogiczną potrzebną w codziennej praktyce edukacyjnej w przedszkolu i szkole. Nabędzie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z różnych dyscyplin powiązanych z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną do rozwiązywania problemów wychowawczych, pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci oraz tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi dziecka.
 3. Podstawy psychologii dla nauczycieli
  Student pozna strukturę i funkcję podstawowych procesów psychicznych, szczególnie rozwój oraz zadania rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Zrozumienie psychologicznych podstaw pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pomorze przyszłym nauczycielom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu współczesnych problemów edukacji, dokonywaniu rekonstrukcji psychologicznych wymiarów procesów rozwojowych, pokonywaniu barier i trudności wychowawczych, budowaniu świadomości społecznej oraz rozumieniu mechanizmów kształtowania osobowości dziecka. Student nabędzie umiejętność identyfikacji i budowania strategii pokonywania trudności oraz zarządzania stresem.

Przygotowanie do integracji treści nauczania

 1. Podstawy edukacji
  Student posiądzie interdyscyplinarną i zinterioryzowaną wiedzę i umiejętności o charakterze profesjonalnym umożliwiającą mu realizację skutecznej i efektywnej pracy pedagogicznej w zakresie podstaw edukacji matematycznej, społeczno – przyrodniczej, informatycznej, plastycznej, muzycznej, technicznej, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 2. Podstawy dydaktyki
  Student nabywa kompetencje niezbędne do prowadzenia autonomicznej i odpowiedzialnej pracy dydaktycznej, wyrażającej się w procesach nauczania – uczenia się oraz umiejętności projektowania działań edukacyjnych na podstawie dokonywanej diagnozy, kontroli i oceny z zastosowaniem skutecznych zasad, metod i technik pracy z dzieckiem. Student będzie umieć wskazać sposoby przekształcania procesu edukacji szkolnej, określić warunki właściwego osiągania celów oraz formułować reguły metodyczne poprawnej pracy nauczyciela -refleksyjnego praktyka.
 3. Sposoby wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
  Student nabywa niezbędną wiedzę wykorzystywaną w codziennej pracy nauczyciela do efektywnego wspierania integralnego rozwoju dziecka oraz udzielania pomocy rodzicom. Poznane, różnorodne modele ujmowania procesu wspierania rozwoju dziecka  student wykorzysta do organizowania optymalnego środowiska edukacyjnego dziecka  w przedszkolu i projektowania spersonalizowanych strategii edukacyjnych.
 4. Metodyka poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci/uczniów
  Student, poprzez poznanie poszczególnych typów metodyk potrafi w sposób zintegrowany opracowywać i stosować w praktyce spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na zaspakajanie indywidulanych potrzeb wychowanka w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno – przyrodniczej, informatycznej i posługiwania się technologią informatyczno – komunikacyjną, plastycznej, muzycznej, technicznej, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole podstawowej – podstawy pedagogiki specjalnej

Student nabędzie umiejętność scharakteryzowania i zdiagnozowania dzieci/ uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz projektowania dla nich wsparcia i organizowania procesu kształcenia i wychowania w zakresie edukacji włączającej, w porozumieniu i przy współpracy z otoczeniem przedszkola i szkoły.

Organizacja pracy przedszkola/szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka; kultura przedszkola/szkoły

Student zdobywa kompetencje organizowania działalności edukacyjnej w oparciu o prawa i obowiązki nauczyciela oraz przepisy prawa oświatowego. Ma umiejętność współpracy z osobami zaangażowanymi w działalność edukacyjną w przedszkolu/szkole. Jest przygotowany do podejmowania aktywności społecznej na rzecz placówki i angażuje się w działania kulturotwórcze. 

Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli

Student zdobywa przygotowanie do dokonywania diagnozy, oceny oraz konstruowania narzędzi przydatnych w procesie oceniania dzieci/ uczniów. Dokonuje też autoewaluacji i posiada umiejętność projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego.

Kultura języka

Student ma kompetencje komunikacyjne i umiejętność podejmowania współpracy z różnymi podmiotami edukacyjnymi. Posługuje się komunikacją werbalną i niewerbalną, zna i zachowuje etykietę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. Dba o kulturę językową w codzienności edukacyjnej i podczas wystąpień publicznych.

Język obcy we wczesnej edukacji

Student zdobywa przygotowanie merytoryczne oraz znajomość psychologicznych i pedagogicznych podstaw nauczania języka obcego, co  pozwoli na samodzielne realizowanie metodyki nauczania języka obcego dzieci w przedszkolu/szkole.
Dodatkowo studenci mają pulę przedmiotów do wyboru zgodnie z indywidualnymi  zainteresowaniami i potrzebami oraz z możliwością rozwoju swoich mocnych stron.

Seminarium dyplomowe

Praktyka

W trakcie praktyk zawodowych student zapoznaje się z organizacją pracy przedszkola i szkoły, z warsztatem pracy nauczyciela, formami i metodami nauczania i wychowania oraz ma możliwość kształtowania i rozwoju umiejętności dydaktyczno – wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z uczniami, a także weryfikacji własnych predyspozycji do wykonywania zawodu.