Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia jednolite magisterskie

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1950 zł za semestr 
Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat

Specjaliści od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej poszukiwani

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są 5-letnimi jednolitymi studiami magisterskimi o profilu praktycznym. Są skierowane do osób posiadających wykształcenie średnie. Studia są odpowiedzią na pilne wyzwania w zakresie przygotowania nauczycieli wczesnej edukacji, którzy powinni dysponować rozwiniętymi kompetencjami zarówno w zakresie wiedzy i umiejętności wynikających z profesjonalizacji zawodu, a także kompetencjami kształtowania relacji w pracy z dzieckiem. Studia kończą się tytułem magistra.

Absolwenci nabędą uprawnienia pedagogiczne w rozumieniu Rozp. MEN z dnia z dnia 1.08.2017 r.(Dz.U.2017.1575) i uzyskują pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Mają też możliwość założyć własną placówkę oświatowo-wychowawczą po spełnieniu warunków przewidzianych aktualnie obowiązującym prawem.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej na UKW

 • nauczyciel przedszkola,
 • nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej,
 • możliwość założenia własnej placówki oświatowo-wychowawczej.

Charakterystyka modułów:

 1.       Przygotowanie w zakresie pedagogiczno – psychologicznym

1.1  Podstawy pedagogiki
W ramach modułu student uzyska kluczowe dla przyszłych nauczycieli umiejętności obejmujące rozumienie podstawowych kategorii pedagogiki. Poznanie podstaw teoretycznych oraz współczesnych modeli i dyskursów pedagogicznych stanie się podstawą do kształtowania krytycznej refleksji, budowania profesjonalnego osądu i rozwijania abstrakcyjnego myślenia oraz rozumienia istoty bycia dobrym nauczycielem.

1.2  Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Student uzyska wiedzę pedagogiczną potrzebną w codziennej praktyce edukacyjnej w przedszkolu i szkole. Nabędzie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z różnych dyscyplin powiązanych z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną do rozwiązywania problemów wychowawczych, pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci oraz tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi dziecka.

1.3  Podstawy psychologii dla nauczycieli
Student pozna strukturę i funkcję podstawowych procesów psychicznych, szczególnie rozwój oraz zadania rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Zrozumienie psychologicznych podstaw pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pomorze przyszłym nauczycielom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu współczesnych problemów edukacji, dokonywaniu rekonstrukcji psychologicznych wymiarów procesów rozwojowych, pokonywaniu barier i trudności wychowawczych, budowaniu świadomości społecznej oraz rozumieniu mechanizmów kształtowania osobowości dziecka. Student nabędzie umiejętność identyfikacji i budowania strategii pokonywania trudności oraz zarządzania stresem.

 1.       Przygotowanie do integracji treści nauczania

2.1  Podstawy edukacji
Student posiądzie interdyscyplinarną i zinterioryzowaną wiedzę i umiejętności o charakterze profesjonalnym umożliwiającą mu realizację skutecznej i efektywnej pracy pedagogicznej w zakresie podstaw edukacji matematycznej, społeczno – przyrodniczej, informatycznej, plastycznej, muzycznej, technicznej, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

2.2  Podstawy dydaktyki
Student nabywa kompetencje niezbędne do prowadzenia autonomicznej i odpowiedzialnej pracy dydaktycznej, wyrażającej się w procesach nauczania – uczenia się oraz umiejętności projektowania działań edukacyjnych na podstawie dokonywanej diagnozy, kontroli i oceny z zastosowaniem skutecznych zasad, metod i technik pracy z dzieckiem. Student będzie potrafił wskazać sposoby przekształcania procesu edukacji szkolnej, określić warunki właściwego osiągania celów oraz formułować reguły metodyczne poprawnej pracy nauczyciela -refleksyjnego praktyka.

2.3  Sposoby wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Student nabywa niezbędną wiedzę wykorzystywaną w codziennej pracy nauczyciela do efektywnego wspierania integralnego rozwoju dziecka oraz udzielania pomocy rodzicom. Poznane, różnorodne modele ujmowania procesu wspierania rozwoju dziecka  student wykorzysta do organizowania optymalnego środowiska edukacyjnego dziecka  w przedszkolu i projektowania spersonalizowanych strategii edukacyjnych.

2.4  Metodyka poszczególnych typów edukacji z uwzględnieniem sposobów integrowania wiedzy i umiejętności dzieci/uczniów
Student, poprzez poznanie poszczególnych typów metodyk potrafi w sposób zintegrowany opracowywać i stosować w praktyce spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na zaspakajanie indywidulanych potrzeb wychowanka w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno – przyrodniczej, informatycznej i posługiwania się technologią informatyczno – komunikacyjną, plastycznej, muzycznej, technicznej, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

 1. Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole podstawowej – podstawy pedagogiki specjalnej

Student nabędzie umiejętność scharakteryzowania i zdiagnozowania dzieci/ uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz projektowania dla nich wsparcia i organizowania procesu kształcenia i wychowania w zakresie edukacji włączającej, w porozumieniu i przy współpracy z otoczeniem przedszkola i szkoły.

 1. Organizacja pracy przedszkola/szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka; kultura przedszkola/szkoły

Student zdobywa kompetencje organizowania działalności edukacyjnej w oparciu o prawa i obowiązki nauczyciela oraz przepisy prawa oświatowego. Ma umiejętność współpracy z osobami zaangażowanymi w działalność edukacyjną w przedszkolu/szkole. Jest przygotowany do podejmowania aktywności społecznej na rzecz placówki i angażuje się w działania kulturotwórcze.

 1. Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli

Student zdobywa przygotowanie do dokonywania diagnozy, oceny oraz konstruowania narzędzi przydatnych w procesie oceniania dzieci/ uczniów. Dokonuje też autoewaluacji i posiada umiejętność projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego.

 1.       Kultura języka

Student ma kompetencje komunikacyjne i umiejętność podejmowania współpracy z różnymi podmiotami edukacyjnymi. Posługuje się komunikacją werbalną i niewerbalną, zna i zachowuje etykietę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. Dba o kulturę językową w codzienności edukacyjnej i podczas wystąpień publicznych.

 1. Język obcy we wczesnej edukacji

Student zdobywa przygotowanie merytoryczne oraz znajomość psychologicznych i pedagogicznych podstaw nauczania języka obcego, co  pozwoli na samodzielne realizowanie metodyki nauczania języka obcego dzieci w przedszkolu/szkole.
Dodatkowo studenci mają pulę przedmiotów do wyboru zgodnie z indywidualnymi  zainteresowaniami i potrzebami oraz z możliwością rozwoju swoich mocnych stron.

 1. Seminarium dyplomowe
 2. Praktyka

W trakcie praktyk zawodowych student zapoznaje się z organizacją pracy przedszkola i szkoły, z warsztatem pracy nauczyciela, formami i metodami nauczania i wychowania oraz ma możliwość kształtowania i rozwoju umiejętności dydaktyczno – wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z uczniami, a także weryfikacji własnych predyspozycji do wykonywania zawodu.

Warto studiować pedagogikę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokój 21 i 46
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360
e-mail: inped@ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Przyjęcie kandydatów na studia odbywać się będzie na podstawie rankingu punktów z:

 1. średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”)
 2. Kwalifikacja na podstawie zaświadczenia od logopedy (według ustalonego formularza) o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. Brak dostarczenia powyższego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2020/2021

Wybrane przedmioty kształcenia kierunkowego:

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
 • Pedeutologia
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Psychologia społeczna
 • Filozofia ogólna
 • Filozofia edukacji
 • Socjologia ogólna
 • Socjologia edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • oraz przedmioty kształcenia specjalizacyjnego (związe z wybranym modułem kształcenia)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna