Zasady przyjmowania cudzoziemców

Informacje ogólne

Cudzoziemcy - osoby niebędące obywatelami polskimi - biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach co Polacy. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja internetowa. Po wejściu na stronę: www.rekrutacja.ukw.edu.pl należy założyć konto kandydata w systemie rekrutacyjnym UKW.

Cudzoziemiec na etapie rejestracji w odróżnieniu od obywateli polskich:

 1. nie wpisuje wyników z egzaminu maturalnego (studia I stopnia) lub oceny z dyplomu i średniej z toku studiów (studia II stopnia);
 2. w zakładce Wykształcenie zamieszcza skan dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oceny są przeliczane przez pracowników UKW na polski system oceniania.

Wymagane dokumenty

 • Dokument uprawniający do podjęcia studiów z pieczęcią apostille lub zalegalizowany w kraju wydania (np. świadectwo maturalne, dyplom studiów I stopnia);

 • Zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie B1 tj. zaświadczenie o odbyciu kursu lub certyfikat potwierdzający kompetencje językowe;

  • Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również świadectwa lub dyplomy szkół czy uczelni z polskim językiem wykładowym.

  • Dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jest również Karta Polaka.

  • Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UKW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, zobowiązani są do zdania egzaminu przeprowadzanego przez uczelnię. 
 • Wydrukowane z indywidualnego konta w systemie rekrutacyjnymi podpisane przez kandydata: deklaracja o podjęciu studiów, podanie o przyjęcie na studia.

 • Dowód wpłaty za legitymację studencką (22 PLN);

 • W przypadku osób, które mają prawo do zwolnienia z opłat za studia – skan dokumentu potwierdzającego to prawo, jak na przykład Karta Polaka, karta stałego pobytu, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie C1.

 • W przypadku kandydatów niepełnoletnich upoważnienie od opiekuna prawnego.

Dokument uprawniający do podjęcia studiów
A. Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

 • świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty

albo

 • zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej International Baccalaureate lub matury europejskiej EuropeanBaccalaureate

albo

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej z wykazem ocen wydanyw zagranicznym systemie oświaty wraz z tłumaczeniem na język polski.

Świadectwa sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.


W przypadku wątpliwości Uniwersytet zastrzega sobie prawo do wymagania od kandydata zaświadczenia informującego, że świadectwo uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania.

B. Studia II stopnia

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wydany w polskim systemie szkolnictwa wyższego wraz z zaświadczeniem o średniej z toku studiów

albo

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych w polskim systemie szkolnictwa wyższego, zawierające ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie wraz z zaświadczeniem o średniej z toku studiów

albo

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wydany w zagranicznym systemie szkolnictwa wyższego, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania dyplomuoraz suplement do dyplomulub zaświadczenie potwierdzone przez uczelnię zawierające oceny.

Dyplomy, suplementy i zaświadczenia z uczelni sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Uczelnia może zażądać od kandydata dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów np. karta przebiegu studiów oraz informacji o skali ocen użytej w dokumentach stanowiących podstawę do przeliczania wyniku.

 

Po uzyskaniu statusu wstępna kwalifikacjaw systemie rekrutacyjnym dokumenty należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej – ul. Chodkiewicza 30, budynek B, pokój 161 w terminach zgodnie z harmonogramem rekrutacji (22-23.07.2021 – studia stacjonarne, 20-21.09.2021 studia niestacjonarne, dodatkowe nabory na studia).

W przypadku braku pieczęci apostille na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej ksero tego dokumentu (oryginał do wglądu), które zostanie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika UKW. Świadectwo lub dyplom z apostille należy dostarczyć do dnia 21.09.2021.

W przypadku świadectw niektórych państw, zgodnie z polskim prawem, wymagana jest decyzja kuratora oświaty o uznaniu takiego świadectwa ukończenia szkoły średniej. Dotyczy to na przykład  świadectw z Rosji i Kazachstanu wydanych po 25 września 2005 roku. Decyzję kuratora oświaty należy przedstawić nie później niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach – w terminie ustalonym przez rektora uczelni pod rygorem skreślenia z listy studentów. W czasie rekrutacji kandydat składa zaświadczenie, że ww. świadectwo uprawnia do podjęcia studiów w kraju, w którym zostało wydane.

Uznania decyzją kuratora oświaty nie wymagają:

 • świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej Rozwoju (OECD),
 • świadectwa wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, np. ukraińskie, białoruskie,
 • dyplomy International Baccalaureate i European Baccalaureate.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej UKW
email: bwm@ukw.edu.pl
tel. 52 341 91 08.

Opłaty za studia

Cudzoziemcy podejmują studia odpłatnie. Wysokość czesnego za studia ustala Rektor.

Nie pobiera się opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych od:

 • obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym (przodkiem np. ojcem, matką dziadkiem itp.) lub zstępnym (potomkiem np. dzieckiem, wnukiem) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje w językach angielskim i ukraińskim dostępne są na stronie studyinbydgoszcz.pl. 

Kontakt

Informacji udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej: +48 52 341 91 08, e-mail:bwm@ukw.edu.pl

Info - co, gdzie, jak