Zasady przyjmowania cudzoziemców

Informacje ogólne

Cudzoziemcy-osoby niebędące obywatelami polskimi-biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach co Polacy. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja internetowa. Po wejściu na stronę: www.rekrutacja.ukw.edu.pl należy założyć konto kandydata w systemie rekrutacyjnym UKW. Pobierz

Cudzoziemiec na etapie rejestracji w odróżnieniu od obywateli polskich:

 1. nie wpisuje wyników z egzaminu maturalnego (studia I stopnia) lub oceny z dyplomu i średniej z toku studiów (studia II stopnia);
 2. w zakładce Wykształcenie zamieszcza skan dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oceny są przeliczane przez pracowników UKW na polski system oceniania.


 Wymagane dokumenty

 • Dokument uprawniający do podjęcia studiów z pieczęcią apostille lub zalegalizowany w kraju wydania (np. świadectwo maturalne, dyplom studiów I stopnia). Jeśli w kraju wydania dokumentu do przyjęcia na studia wymagany jest egzamin zewnętrzny, UKW również wymaga wyników tego egzaminu.
 • Kandydaci z Ukrainy zwolnieni z obowiązku uzyskania pieczęci apostille na dokumentach uprawniających do podjęcia studiów, jeżeli dołączą do świadectwa lub dyplomu zaświadczenie z systemu edbo.gov.ua 
 • Zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie B1 tj. zaświadczenie o odbyciu kursu lub certyfikat potwierdzający kompetencje językowe;
 • Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również świadectwa lub dyplomy szkół czy uczelni z polskim językiem wykładowym.
 • Dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jest również Karta Polaka.
 • Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UKW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, zobowiązani są do zdania egzaminu przeprowadzanego przez uczelnię. 
 • Wydrukowane z indywidualnego konta w systemie rekrutacyjnymi podpisane przez kandydata: deklaracja o podjęciu studiów, podanie o przyjęcie na studia.
 • Dowód wpłaty za legitymację studencką (22 PLN);
 • W przypadku osób, które mają prawo do zwolnienia z opłat za studia – skan dokumentu potwierdzającego to prawo, jak na przykład Karta Polaka, karta stałego pobytu, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie C1.
 • W przypadku kandydatów niepełnoletnich upoważnienie od opiekuna prawnego. Pobierz

Dokument uprawniający do podjęcia studiów
A. Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

 • świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty

albo

 • zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej International Baccalaureate lub matury europejskiej European Baccalaureate

albo

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej z wykazem ocen wydanym zagranicznym systemie oświaty wraz z tłumaczeniem na język polski.

Świadectwa sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku świadectw niektórych państw zgodnie z polskim prawem wymagana jest decyzja kuratora oświaty o uznaniu takiego świadectwa ukończenia szkoły średniej. Dotyczy to na przykład  świadectw z Rosji i Kazachstanu wydanych po 25 września 2005 roku. Decyzję kuratora oświaty należy przesłać wraz z innymi dokumentami.


B. Studia II stopnia

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wydany w polskim systemie szkolnictwa wyższego wraz z zaświadczeniem o średniej z toku studiów

albo

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych w polskim systemie szkolnictwa wyższego, zawierające ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie wraz z zaświadczeniem o średniej z toku studiów

albo

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wydany w zagranicznym systemie szkolnictwa wyższego, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania dyplomu oraz suplement do dyplomu lub zaświadczenie potwierdzone przez uczelnię zawierające oceny.

Dyplomy, suplementy i zaświadczenia z uczelni sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczelnia może zażądać od kandydata dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów np. karta przebiegu studiów oraz informacji o skali ocen użytej w dokumentach stanowiących podstawę do przeliczania wyniku.

Dopuszcza się możliwość dostarczenia dokumentów przez osobę inną niż kandydat, przy czym nie jest wymagane upoważnienie na piśmie. Pełnomocnictwo jest wymagane, jeżeli kandydat chce upoważnić inną osobę do decydowania o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w jego imieniu, np. zarządzania dokumentami-przeniesienie dokumentów na inny kierunek, zmiana deklaracji o podjęciu studiów. Pobierz

Dokumenty niezbędne do legalizacji pobytu w Polsce (decyzja i zaświadczenie o przyjęciu na studia) zostaną przesłane na adres korespondencyjny podany w systemie rekrutacyjnym. Kandydat może wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, czyli osobę, do której zostaną przesłane dokumenty.  Pobierz


Uznania decyzją kuratora oświaty nie wymagają:

 • świadectwa uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej Rozwoju (OECD),
 • świadectwa wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, np. ukraińskie,
 • dyplomy International Baccalaureate i European Baccalaureate.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Welcome Centre BWM UKW: e-mail: welcome@ukw.edu.pl tel. 52 341 93 89.

Po uzyskaniu statusu wstępna kwalifikacja w systemie rekrutacyjnym dokumenty należy złożyć w Welcome Centre BWM – ul. Chodkiewicza 30, budynek B, pokój 209 w terminach zgodnie z harmonogramem rekrutacji (18-19.07.2023 – studia stacjonarne, 19-20.09.2023 studia niestacjonarne, dodatkowe nabory na studia).


Opłaty za studia

Cudzoziemcy podejmują studia odpłatnie. Wysokość czesnego za studia ustala Rektor. pobierz

Nie pobiera się opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych od:

 • obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony czasowej na terytorium Polski;*
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym (przodkiem np. ojcem, matką dziadkiem itp.) lub zstępnym (potomkiem np. dzieckiem, wnukiem) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Informacje w językach angielskim i ukraińskim dostępne są na stronie studyinbydgoszcz.pl

Kontakt

Informacji udziela Welcome Centre, Biuro Współpracy Międzynarodowej: +48 52 341 93 89, e-mail: welcome@ukw.edu.pl