Dokumenty zagraniczne

Świadectwa i dyplomy zagraniczne

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę lub uczelnię poza Polską muszą przedstawić dokument uprawniający do podjęcia studiów w kraju wydania dokumentu. Musi być on zalegalizowany (pełna legalizacja lub apostille) i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Kandydat z zagraniczną maturą lub dyplomem nie wpisuje sam wyników w systemie rekrutacyjnym. W zakładce Wykształcenie zamieszcza skan dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski. Oceny są przeliczane przez pracowników UKW na polski system oceniania.

Zaświadczenie o średniej z toku studiów

Kandydaci, którzy ukończyli studia poza Polską i nie mogą uzyskać zaświadczenia o średniej z toku studiów, zamieszczają w systemie rekrutacyjnym skan suplementu do dyplomu zawierający oceny.

Uczelnia może zażądać od kandydata informacji o skali ocen użytej w dokumentach stanowiących podstawę do przeliczania wyniku.

Info - co, gdzie, jak